Trắc Nghiệm Tin 11 Bài 4

     

Câu hỏi 1 :

VARM, N, p : Integer;A, B: Real;C: Longint;" href="https://dannguyenpiano.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/934178-chuong-trinh-dich-pascal-se-cap-phat-bao-nhieu-byte-bo-nho-cho-cac-bien-trong-khai-bao-sau-varm-n-p-integer-a-b-real-c-longint.html">Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ lưu trữ cho những biến trong khai báo sau?VARM, N, phường : Integer;A, B: Real;C: Longint;

Câu hỏi 2 :

Biến x nhận giá trị nguyên trong đoạn <-300 ; 300>, kiểu tài liệu nào tiếp sau đây là tương xứng nhất nhằm khai báo trở thành x?
*