LISTENING UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING CÁCH THỨC GIAO TIẾP XÃ HỘI

     

Phần listening phía dẫn phương pháp làm bài bác nghe với nhà đề cách thức giao tiếp trong làng hội. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu tạo cần lưu ý cũng như nhắc nhở giải bài bác tập phần listening trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ bỏ vựng

marvelous <"mɑ:vələs>= wonderful, fantastic (adj): hay vờiargument (n): sự tranh luận  regulation <,regju"lei∫n> (n): qui tắc, nội quyapoplectic <,æpə"plektik> (adj): hối hận lỗi, ân hậninstrument <"instrumənt> (n): nhạc cụreasonable (adj) <"ri:znəbl> hợp lýfrighten (v):làm hỏang sợseparate <"seprət> (adj): riêng biệt

II. Kết cấu cần lưu giữ ý

to argue with sb about sth: tranh luậnthe shank of the evening: thời điểm sẩm tốisome pieces of advice: một vài ba lời khuyênto work out: tính tóan loại gì; vén rato be agreed upon: đạt mức một sự đồng ý

III. Gợi ý giải bài tập

1. Before you listen

Work with a partner. Study the pictures và answer the questions. (Làm vấn đề với một các bạn cùng học. Khảo sát những hình và trả lời các câu hỏi.)

1. What are they doing? (Họ đang có tác dụng gì?)

They"re talking on the phone. (Họ đang thì thầm trên năng lượng điện thoại

2. What vày you think each of them would say to lớn greet each other? (Bạn nghĩ về họ đang nói gì để kính chào nhau?)

They would say “Hello" khổng lồ greet each other.(Họ sẽ nói “Hello” để kính chào nhau)

3. What vì you think they would talk about? (Bạn nghĩ họ sẽ nói tới cái gì?)

I think they would talk aboul their usual jobs và things happening khổng lồ them. (Tôi nghĩ về họ sẽ nói về các bước hằng ngày và phần đông điều xảy ra với nó)

4. How Iong bởi vì you think it would take them khổng lồ finish their call và why? (Bạn nghĩ họ sẽ thì thầm trong bao lâu cùng tại sao?)

It would take them about five minutes to lớn finish their calls because they are on the move in the street. (Họ sẽ nói chuyện trong khoảng năm phút bởi vì họ đang dịch rời trên đường)

Listen and repeat:

Marvellous: Kỳ diệuArguments: tranh luậnRegulation: quy địnhAbsolute: tốt đốiMaximum: buổi tối đaObject: đối tượngInstalled: được thiết lập đặtAdult: người lớnStartling: có tác dụng ngạc nhiên

2. While you listen

Tapescript: Dưới đó là nội dung bài nghe:

The Telephone - Potential Family Background

Hello, everyone. In today"s talk I"m going to give you some pieces of advice on how khổng lồ use the telephone in the most deceni way so as lo avoid unnecessary disagreements between you and members of your family.

Bạn đang xem: Listening unit 3: ways of socialising cách thức giao tiếp xã hội

The telephone, as you know, is a marvelous instrument, but it may cause arguments between you và your parenls-arguments that could be easily avoided if you would sit down, talk it over và agree to lớn a few simple regulations.

The most obvious problem, of course, is what everyone considers a reasonable length of time for a call. The exact duration must be worked out with your parents, but ten minutes should be an absolute maximum. That’s certainly long enough to say almost anything in five different ways, và yet it isn’t so long that other members of the family will become apoplectic. Even when your parents are out, the length of your gọi should be limited, because they, or someone else, may he trying khổng lồ reach your home for a very important reason.

Calling hours should be agreed upon. If your parents object to lớn your leaving the dinner table to take calls, tell your friends to lớn avoid calling at that hour, if someone does phone, ask him to call back, or offer to điện thoại tư vấn him when dinner"s over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early on weekend mornings. This particular mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 pm. When a lot of tired adults are happily sleeping, the shank of the evening.

So please tell your friends not lo điện thoại tư vấn after ten o’clock. The shock of waking out of a sound sleep and the fright of that instant thought - “There’s an accident” - are enough to lớn give your parents a heart attack. Weekend morning calls aren’t so startling but it"s the one time your parents can sleep late.

If your mother và father, out of kindness, have installed a separate phone for you, remember that you"re still a thành viên of a family. So try lớn stick lớn your family’s regulations. That"s all for my talk today. Thank you lor listening.

Task 1: Linda Cupple. A social worker, advises younạ people on how to lớn use (he telephone in their family. Listen khổng lồ her talk & decide whether the statements are true (T) or false (F).

Xem thêm: Cảm Nhận Đây Thôn Vĩ Dạ Khổ 1 Bài Thơ Đây Thôn Vĩ Dạ, Cảm Nhận Khổ 1 Đây Thôn Vĩ Dạ Ngắn Nhất

 (Linda, một cán bộ xã hội, khuyên người trẻ biện pháp dùng điện thoại thông minh ở gia đình. Lắng tai cuộc rỉ tai của cô và đưa ra quyết định những lời nói đúng (T) tốt sai (F)

1. The telephone often causes arguments between members of the family.

2. A reasonable length of time for a gọi is the main problem.

3. Ten minutes is a reasonable length of time for a call.

4. Young people should not receive a call at dinner time

5. Young people often hotline their friends at night.

 6. You can’t call your friends at any time even when you have a separate telephone

T

F

T

F

T

T

Task 2: Listen lớn part of Ms Linda Cupple’s talk again & write the missing words.

(Nghe lại một phần của cuộc thủ thỉ của bà Linda Cupple cùng viết các từ thiếu.)

Calling hours should be (1) …agreed……upon. If your parents object lớn your leaving the dinner table lớn take calls, tell your friends (2)……to avoid…….calling at that hour; if someone does phone, ask him to hotline back, or offer to gọi him when dinner’s over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early in the morning. This (3)…particular….. Mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 p.m, when a lot of tired(4)….

Xem thêm: Thiết Bị Nào Là Thiết Bị Kết Nối ? Xem Ngay Chọn Mua Thiết Bị Mạng Phù Hợp Nhu Cầu

adults....are happily sleeping, the shank of the evening. So please tell your friends not to call after ten o’clock. The shock of (5)……waking……..out of a sound sleep & the fright of that instant thought - “There’s an accident” - are enough to give your parents a(6)…heart…… attack. Weekend morning calls aren’t so startling, but it’s the one time your parents can sleep late

If your mother và father, out of (7) …kindness…, have installed a separate phone for you. Remember that you’re still a member of a family. So try (8)…to stick……to your family"s regulations.

3. After you listen:

Listen again. Summarize Ms Linda Cupple’s talk, beginning with:

(Nghe lại. Cầm tắt bài thủ thỉ của Bà Linda Clippie, ban đầu với)

In this talk. Ms Linda Cupple gives us some pieces of advice on how lớn use the telephone in the family (Trong bài xích nói này, bà Linda Cupple đã cho họ một vài ba lời khuyên về kiểu cách sử dụng điện thoại cảm ứng trong gia đình)

Gợi ý nắm tắt:

The first is to lớn work out a reasonable length of time for a điện thoại tư vấn after a discussion with our parents, usually ten minuies at most. And it’s the duration of time for receiving or making a call at the usual time. Next, it’s a great problem to make a gọi very late at night or early in the morning, particularly on weekends, because it’s the time your parents can sleep late. So even you have a separate phone, try to stick to the family"s regulations