Tầng lớp nào đóng vai trò quan trọng

     

Câu hỏi :

Tầng lớp nào đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong cơ quan chính phủ mới được tùy chỉnh ở Nhật phiên bản sau cuộc Duy tân Minh Trị?


*