Tiếng anh 11 tập 2

     

2. Rewrite the sentences, using the present perfect or the present perfect continuous.(Viết lại câu bằng phương pháp sử dụng thì hiện tại tại kết thúc hoặc hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn.)
Bạn đang xem: Tiếng anh 11 tập 2

1. The graduate students started arriving at four o"clock. They are still arriving.(Các sinh viên tốt nghiệp bước đầu đến lúc tứ giờ. Họ vẫn đã đến.)>> The graduate students have been arriving since four o"clock.(Các sinh viên xuất sắc nghiệp đang đi đến từ tư giờ.)

2. The graduate students started arriving at four o"clock. They are all in the lecture hall.( các sinh viên tốt nghiệp bắt đầu đến lúc tư giờ. Toàn bộ đều sinh sống trong giảng đường.)>> The graduate students have all arrived at the lecture hall.(Các sinh viên giỏi nghiệp đang đi đến giảng đường.)

3. She started her research project last month. She"s still doing it.(Cô bước đầu dự án nghiên cứu vào tháng trước. Cô ấy vẫn thực hiện nó.)>> She has been doing her research project since last month.(Cô đã làm dự án nghiên cứu của bản thân kể từ thời điểm tháng trước.)

4. They visited this college in 2009,2012 và 2014. (three times)( Họ đã đến thăm trường cđ này vào thời điểm năm 2009, 2012 và 2014. (ba lần)>> They have visited this college three times (before).(Họ đang đi đến thăm trường cao đẳng này cha lần trước đó/ khoảng tầm ba lần.)

5. I started learning how khổng lồ play the piano eight months ago. I"m still learning it.(Tôi bước đầu học lối chơi piano 8 mon trước. Tôi vẫn vẫn học nó.)>> I have been learning to lớn play the piano over the last eight months / for eight months.(Tôi sẽ học chơi piano trong tám tháng qua/ khoảng chừng 8 tháng.)

6. I started discussing my research proposal with my professor at the beginning af my course. We"re still discussing it.( Tôi bắt đầu bàn bạc về lời khuyên nghiên cứu của mình với giáo sư của tớ khi ban đầu khóa học. Cửa hàng chúng tôi vẫn đang đàm đạo về nó.)>> I have been discussing my research proposal with my professor since the beginning of my course.(Tôi đã thảo luận về lời khuyên nghiên cứu của tớ với giáo sư tính từ lúc khi bước đầu khóa học của mình.)

 
Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Vật Lý 10 Chương 3 Ngắn Gọn, Dễ Hiểu, Sơ Đồ Tư Duy Chương 3

Giải các bài tập Phần 5: Looking Back Unit 7: Further Education SGK giờ Anh Lớp 11 Sách bắt đầu trang 28 khác • bài tập 1 Looking Back Pronunciation SGK giờ Anh lớp 11 Tập 2 trang 28 1. Listen and repeat. Pay... • bài xích tập 2 Looking Back Pronunciation SGK giờ Anh lớp 11 Tập 2 trang 28 2. Listen và mark the rising... • bài tập Looking Back Vocabulary SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 Tập 2 trang 28 Complete the sentences, using... • bài tập 1 Looking Back Grammar SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 Tập 2 trang 28 1. Complete the sentences... • bài tập 2 Looking Back Grammar SGK tiếng Anh lớp 11 Tập 2 trang 28 2. Rewrite the sentences,...


Xem thêm: Câu 8: Thực Chất Quan Hệ Cung Cầu Là, Thực Chất Quan Hệ Cung

bài trước bài xích sau