Giải Tiếng Anh 7 Unit 1

     

Unit 1: My hobbies

Communication (phần 1 → 3 trang 11 SGK tiếng Anh 7 mới)

1. Match the activities with the picture(Nối vận động với hình ảnh.)

A. Carving wood.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh 7 unit 1

B. Making models.

C. Ice-skating.

D. Dancing.

E. Making pottery.

*

2. What vì chưng you think about the hobbies in 1? Look at the table below và tick the boxes. Then, complete the sentences below by writing one reason khổng lồ explain your choice. (Bạn nghĩ về gì về những sở thích hợp trong bài bác 1? nhìn vào bảng tiếp sau đây và lưu lại vào đúng ô. Sau đó xong các câu bên dưới đây bằng cách viết một nguyên nhân cho sự tuyển lựa của bạn.)

Lời giải:

 

Boring

unusual

interesting

making pottery

 

 

x

dancing

 

 

x

ice-skating

 

 

x

making models

x

 

 

carving wood

 

x

 

1. I find making pottery interesting because it requires patience and carefulness.

2. I think nhảy đầm is interesting because of its active energy.

3. I find ice-skating unusual because it’s quite hard lớn balance the body and I can fall down easily.

4. I think making models is boring because I don"t enjoy working with tiny materials và mechant things.

Xem thêm: Chất Phản Ứng Với K2O Là - Viết Pthh Khi Cho K2O Tác Dụng Với Oxi

5. I find carving wood boring because it"s messy và sometimes I can cut my hand.

3. Now, interview a classmate about the hobbies in 1. Take notes và present your partner"s answers to lớn the class. (Bây giờ, chất vấn một người các bạn cùng lớp về các sở thích hợp trong bài 1. Ghi chép và trình bày câu vấn đáp của các bạn ấy trước lớp.)

A: I"ve heard that you really enjoy reading book. How often do you reading book?

B: hmm… I read book everyday whenever I have breaktime.

A: Whoa… Why bởi you find reading interesting?

B: I think reading not only helps me broaden my knowledge but also improves my characteristics. I"ve become far more mature & confident since I realized meaningful ideas inside books.

A: vì chưng you have any tips lớn read book?

B: I usually read under appropriate light, use bookmarks and lưu ý down important ideas.

A: Thank you for your sharing.

Hướng dẫn dịch:

A: Tớ được biết thêm rằng cậu vô cùng thích phát âm sách. Bao lâu thì cậu xem sách một lần?

B: Hừm hừm.. Tớ đọc sách hằng ngày bất cứ khi nào tớ nghỉ.

A: Woa. Sao cậu lại thấy gọi sách khôn cùng thú vị.

B: Tớ nghĩ đọc không chỉ đem lại cho tớ gọi biết mà còn làm tớ rèn giũa tính cách nữa. Tớ đang trở nên trưởng thành và tự tín hơn tương đối nhiều từ khi tớ nghiền ngẫm được đầy đủ điều hay đời trong những cuốn sách.

Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật 7 Chữ Trang Trí Trong Đời Sống Mĩ Thuật 7 Bài 13

A: Cậu gồm mẹo bé dại nào để đọc sách không?

B: Tớ thường đọc sách dưới ánh nắng thích hợp, dùng lưu lại sách và ghi chú lại những ý tưởng quan trọng.