Chu Kì 2 Của Bảng Hệ Thống Tuần Hoàn

     

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ trong BẢNG TUẦN HOÀN

Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được bố trí theo chiều tăng dần của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Chu kì 2 của bảng hệ thống tuần hoàn

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1. Ô nguyên tố

- Ô nguyên tố đến biết: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, nguyên tử khối của yếu tắc đó.

*

- Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích phân tử nhân và ngay số electron trong nguyên tử. Số hiệu nguyên tử trùng với số vật dụng tự ô vào bảng tuần hoàn.


Ví dụ: Ô vật dụng 11, xếp nguyên tố natri (Na).

Ta có:

+ Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 11

+ Kí hiệu hóa học: Na

+ tên nguyên tố: natri

+ Nguyên tử khối: 23


2. Chu kì

- Chu kỳ là dãy các nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng tất cả cùng số lớp electron với được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Số đồ vật tự chu kì bằng số lớp electron.

- Bảng tuần trả gồm bao gồm 7 chu kỳ: chu kỳ luân hồi 1, 2, 3 là các chu kỳ nhỏ. Chu kỳ 4, 5, 6, 7 là các chu kỳ lớn.


*


- Nhóm gồm những nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng bao gồm số electron phần ngoài cùng bởi nhau, cho nên vì vậy có tính chất tương tự nhau được xếp thành một cột theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

- Số sản phẩm tự của những nhóm A thông qua số electron ở phần ngoài cùng của nguyên tử trong đội đó.

Ví dụ:

+ nhóm IA: Gồm các nguyên tố kim loại chuyển động mạnh. Nguyên tử của bọn chúng đều có 1 electron ở lớp ngoài cùng. Điện tích hạt nhân tăng từ Li (3+), … cho Fr (87+).

+ tế bào phỏng kết cấu nguyên tử Kali ở đội IA, có một electron ở lớp bên ngoài cùng:

*

III. SỰ BIỂN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ vào BẢNG TUẦN HOÀN


1. Trong một chu kì

- vào một chu kỳ, lúc đi từ đầu đến cuối chu kỳ theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân:

+ Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ một đến 8 electron.

+ Tính kim loại của các nguyên tố giảm dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố tăng dần.

Xem thêm: Bội Chung Bội Chung Nhỏ Nhất, Bội Chung Nhỏ Nhất Và Các Bước Tìm Bcnn

Ví dụ:

Chu kì 2 có 8 nguyên tố:

*

+ Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kỳ luân hồi 2 tăng dần từ là 1 đến 8

+ Đẩu chu kỳ 2 là một trong những kim loại bạo gan (Li), cuối chu kỳ là một phi kim to gan (F), dứt chu kỳ là 1 trong khí hiếm (Ne).

2. Trong một nhóm

Trong một nhóm, lúc đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân.

- Số lớp electron của nguyên tử tăng dần.

- Tính kim loại của những nguyên tố tăng dầnđồng thời tính phi kim của các nguyên tố giảm dần.

Ví dụ: Nhóm IA có 6 nhân tố từ Li đến Fr

+ Số lớp electron tăng mạnh từ 2 mang lại 7. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử đều bởi 1.


+ Tính kim loại của những nguyên tố tăng dần. Đầu team IA, Li là kim loại vận động hóa học mạnh dạn cuối team là sắt kẽm kim loại Fr vận động hóa học rất mạnh

IV. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Biết địa chỉ của yếu tố ta rất có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và đặc điểm của nguyên tố.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố A bao gồm số hiệu nguyên tử là 17, chu kì 3, nhóm VIIA.

Xác định được:

+ thành phần A có số hiệu nguyên tử là 17, suy ra điện tích hạt nhân của nguyên tử A là 17+, nguyên tử A tất cả 17 electron.

+ A ngơi nghỉ chu kì 3, suy ra nguyên tử A có 3 lớp electron. Bởi vì ở ngay gần cuối chu kì 3 yêu cầu A là 1 trong những phi kim mạnh, tính phi kim của A mạnh dạn hơn của nhân tố trước nó trong cùng chu kì (là S có số hiệu là 16).

+ A ở team VIIA nên phần bên ngoài cùng tất cả 7 electron, tính phi kim của A yếu hơn của nguyên tố phía bên trên nó trong cùng nhóm (là F gồm số hiệu nguyên tử là 9) nhưng bạo dạn hơn nguyên tố đứng dưới nó trong thuộc nhóm (là Br có số hiệu nguyên tử là 35).

2. Biết cấu trúc nguyên tử của nguyên tố hoàn toàn có thể suy đoán địa điểm và đặc thù nguyên tố đó.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 12 Unit 2 Writing Sách Mới, Soạn Tiếng Anh 12 Unit 2 Urbanisation

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố X gồm điện tích phân tử nhân là 11+, nguyên tử X tất cả 3 lớp electron, phần bên ngoài cùng có một electron.