CHẤT PHẢN ỨNG VỚI K2O LÀ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong các dãy chất sau, dãy chất tính năng được cùng với K2O *a. CaO, Al2O3, NO, SO3b. MgO, Na2O, SO2, HgOc. CuO, CO2, Fe2O3, PbOd. SO3, CO2, N2O5, P2O5CÂU 3: trong các dãy hóa học sau, dãy chất công dụng với hỗn hợp axit clohidric HCl (hydrochloric acid) *a. CaO, MgO, Fe2O3, CuOb. N2O5, SO3, Al2O3, CO2c. CaO, Na2O, Al2O3, SO2d. FeO, PbO, P2O5, K2O


*

Trong những dãy hóa học sau, hàng chất tác dụng được với K2O * a. CaO, Al2O3, NO, SO3 b. MgO, Na2O, SO2, HgO c. CuO, CO2, Fe2O3, PbO d. SO3, CO2, N2O5, P2O5 CÂU 3: trong các dãy chất sau, dãy chất công dụng với hỗn hợp axit clohidric HCl (hydrochloric acid) * a. CaO, MgO, Fe2O3, CuO b. N2O5, SO3, Al2O3, CO2 c. CaO, Na2O, Al2O3, SO2 d. FeO, PbO, P2O5, K2O


*

Câu 17: Dãy chỉ gồm những basic oxide la

A. K2O, CaO, CuO, Fe2O3, MgO.​​​

B. CaO, P2O5, CuO, Fe2O3, CO2.

Bạn đang xem: Chất phản ứng với k2o là

C. K2O, N2O5, BaO, SO3, CaO.​​​​

D. N2O5, CO2, SO2, N2O5, SO2. 

Câu 18: Dãy các oxide đều công dụng với hỗn hợp acid HCl

A. K2O, CaO, CuO, Fe2O3, MgO.​​​C. CaO, SO2, CuO, Fe2O3, CO2.

B. K2O, BaO, SO2, CaO, SiO2.​​​​D. NO2, SO2, CO2, CuO, K2O.

Câu 19: Cho những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Số cặp chất gồm thể công dụng được cùng nhau là

A. 2.​​​B. 3.​​​C. 4.​​​D. 5.


Câu 44: dãy oxit vừa tính năng với nước, vừa tính năng với dung dịch axit là:

A. P2O5, SO3, SO2, CO2. B. N2O5, CaO, CuO, Fe2O3.

C. CaO, Na2O, K2O, BaO. D. CaO, SO2, CuO, MgO.

 


Dãy oxit vừa chức năng với nước, vừa tính năng với hỗn hợp axit là:

A. P2O5, SO3, SO2, CO2. B. N2O5, CaO, CuO, Fe2O3.

C. CaO, Na2O, K2O, BaO. D. CaO, SO2, CuO, MgO.


 

1. Dãy gồm các chất đều là oxit axit *

 

• CuO, K2O, Fe2O3, CaO.

• Na2O, CaO, BaO, K2O.

Xem thêm: Vẽ Tranh Em Tham Gia Giao Thông Lớp 4,5,6,7,8,9, Vẽ Tranh Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 4

• CO2, P2O5, SO2, N2O5.

• CO2, SO3, NO, Na2O.


Cho những oxit sau: K2O, CO2, BaO, CaO, Al2O3, SO2, NO, CuO, SO3, N2O5, P2O5, Na2O, Fe2O3, MgO, ZnO. Số oxit bazơ trong số oxit bên trên làA.6. B.7. C.8. D.9.


Dãy chất nào dưới đây đều chức năng được cùng với nước :

A. P2O5, SO3, Na2O. B. CO2, Fe2O3, Na2O.

C. N2O5, ZnO, Na2O. D. N2O5, SO2, CuO


Câu 14: dãy gồm những chất số đông là oxit bazơ ?: A

 Al2O3, CaO, CuO

B. CaO, Fe2O3, Mn2O7

C. SiO2, Fe2O3, CO

D. ZnO, Mn2O7, Al2O3

Câu 15: trong số dãy oxit sau, dãy nào là oxit bazơ:

A. CaO, SO3, Na2O,K2O.

B. CO, SO2, H2O, P2O5 .

C. SO2, NO2 , CO2, N2O5 .

D. Na2O, CaO, FeO, CuO 


Dãy chất có những oxit tính năng được với hỗn hợp bazơ là

A. CaO, CO2 Fe2O3.B. CO2, P2O5, SO2.C. K2O, SO3, CaO.D. K2O, Fe2O3, CaO


1 cho những oxit sau CuO, Fe2O3, SO2, CO2. CaO, CuO, CO, N2O5. CaO, Na2O, K2O, BaO.

Xem thêm: Cách Tính Điểm Thi Đại Học Năm 2021 Mới Nhất, Chính Xác Nhất

SO2, MgO, CuO, Ag2O.