CÁCH LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRÊN EXCEL

     

Excel là một công cụ quản lý, thống kê tài chủ yếu rất quen thuộc đến ni vẫn được kế toán nói riêng với doanh nghiệp nói tầm thường sử dụng nhiều. Công cụ này đặc biệt hữu dụng với các bạn làm cho kế toán bởi nó tích hợp được nhiều tính năng để quản lý dữ liệu một cách toàn diện và khoa học, lập bảng cân nặng đối kế toán, báo cáo tài chính,.... Bài bác viết dưới đây, dannguyenpiano.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn bí quyết lập bảng cân đối kế toán trên Excel.

Bạn đang xem: Cách lập bảng cân đối kế toán trên excel


Nội dung chính


1. Bảng cân đối kế toán là gì?

2. Mục đích của bảng cân nặng đối kế toán

3. Kết cấu bảng cân nặng đối kế toán

4. Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

4.1 Đối với tài sản

4.2 Đối với nguồn vốn

5. Nguyên tắc lập Bảng cân đối kế toán

6. Cơ sở số liệu để lập Bảng cân nặng đối kế toán

7. Phương pháp lập những chỉ tiêu vào Bảng cân đối kế toán năm


1. Bảng cân nặng đối kế toán là gì?


Bảng cân nặng đối kế toán là một báo cáo tài chính doanh nghiệp tổng hợp, phản ánh tổng quát mắng được toàn bộ tài sản hiện gồm cũng như nguồn vốn để hình thành những tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Bảng cân nặng đối kế toán phản ánh số liệu về giá chỉ trị toàn bộ những tài sản với nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp, tại thời điểm lập báo cáo tài chính, vị vậy người ta coi bảng cân nặng đối kế toán như một bức ảnh chụp cấp tốc toàn bộ nguồn lực tài bao gồm của doanh nghiệp tại một thời điểm thường là cuối năm, cuối quý hoặc cuối tháng.

Thực chất của bảng cân nặng đối kế toán là bảng cân nặng đối giữa tài sản với nguồn ra đời tài sản của doanh nghiệp cuối kỳ hạch toán. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán đến biết toàn bộ giá bán trị tài sản hiện gồm của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản , nguồn vốn, và cơ cấu nguồn vốn hình thành những tài sản đó. Căn cứ vào Bảng cân nặng đối kế toán, ta tất cả thể nhận xét, đánh giá chỉ khái quát tình trạng tài chính của doanh nghiệp.


2. Vai trò của bảng cân đối kế toán


Bảng cân đối kế toán gồm một vai trò quan trọng, bởi nó là tài liệu để nghiên cứu, đánh giá tổng quát tình trạng và kết quả hoạt động sản xuất ghê doanh, trình độ sử dụng vốn ở một thời điểm nhất định. Thời điểm quy định là ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. Đồng thời bảng cân nặng đối kế toán còn thể hiện triển vọng kinh tế tài chính của đơn vị.


3. Kết cấu bảng cân đối kế toán


Bảng cân đối kế toán được chia thành 2 phần bao gồm: Phần tài sản cùng phần nguồn vốn theo nguyên tắc cân đối (Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn).

Tài sảnNguồn vốn

Tài sản ngắn hạn

- Vốn bằng tiền

- Đầu tư ngắn hạn

- những khoản phải thu

- mặt hàng tồn kho

Nợ phải trả

- Nợ ngắn hạn

+ vay mượn ngắn hạn

+ Nguồn vốn chiếm dụng

- Nợ dài hạn

+ Vay lâu năm hạn

+ Nợ lâu năm hạn

Tài sản nhiều năm hạn

- Nợ phải thu dài hạn

- Tài sản cố định

- Đầu tư XDCB dở dang

- Đầu tư tài chính dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- những quỹ không phân tách trích lập từ lợi nhuận

- Lợi nhuận chưa phân phối

Trong phần tài sản: những tài sản được sắp xếp theo trật tự tính thanh khoản giảm dần, những tài sản tất cả tính thanh khoản cao được sắp xếp ở vị trí đầu bảng cùng giảm dần khi di chuyển xuống dưới.

Trong phần nguồn vốn: Được sắp xếp theo tính cấp bách về yêu cầu trả trả. Vì vậy các nguồn vốn được sắp xếp theo trật tự từ nguồn vốn nợ đến nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn nợ bao gồm nguồn vốn chiếm dụng với nguồn vốn vay.

Nguồn vốn nợ sắp xếp theo trật tự lần lượt là: những khoản nợ ngắn hạn, các khoản nợ trung với dài hạn.


Tất cả các tài sản đều phải được tài trợ bằng một nguồn tài trợ như thế nào đó như vốn nợ xuất xắc vốn chủ sở hữu. Mỗi phần đều có ý nghĩa về mặt ghê tế với mặt pháp lý riêng. Bọn họ cùng xét ý nghĩa của từng phần một nhé.


Về mặt pháp lý: Phần tài sản phản ánh giá chỉ trị của toàn bộ tài sản hiện bao gồm thời điểm lập báo cáo, thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp

Về mặt kinh tế: những số liệu ở phần tài sản phản ánh quy mô và kế các loại vốn, tài sản của doanh nghiệp hiện gồm tại thời điểm lập báo cáo, tồn tại dưới hình hài vật chất hoặc phi vật chất. Ví dụ như Vốn bằng tiền, những khoản phải thu, mặt hàng tồn kho, tài sản cố định…

Thông qua đó, bao gồm thể đánh giá bán một biện pháp tổng quát bài bản vốn cùng mức độ phân bổ sử dụng vốn của doanh nghiệp.


Về mặt pháp lý: Phản ánh nguồn hình thành những loại tài sản hiện bao gồm của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Qua đó mang lại biết doanh nghiệp gồm trách nhiệm pháp luật phải trả đối với khoản nợ là từng nào và các chủ nợ biết được giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu đối với những khoản nợ của doanh nghiệp.

Về mặt kinh tế: Số liệu ở phần nguồn vốn thể hiện quy mô và cơ cấu các nguồn vốn được đầu tư và huy động vào hoạt động sản xuất khiếp doanh, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Thông qua đó tất cả thể đánh giá một cách bao gồm mức độ tự chủ về tài chính và khả năng rủi ro tài chủ yếu của doanh nghiệp.

Xem thêm: Bài 20 Trang 76 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài 20 Trang 76


- Trước lúc lập bảng cân nặng đối kế toán (CĐKT), kế toán cần phải phản ánh tất cả những nghiệp vụ khiếp tế gây ra vào sổ kế toán tổng hợp và kế toán đưa ra tiết tất cả liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản cùng phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán. Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu đưa ra tiết, số liệu trên sổ kế toán cùng số thực kiểm kê, khóa sổ kế toán cùng tính số dư những tài khoản.

- Số liệu cần sử dụng để phản ánh vào những chỉ tiêu bên trên bảng CĐKT là ko bù trừ. Nếu tài khoản bao gồm theo dõi đưa ra tiết cùng cuối kỳ tổng hợp dẫn đến dư cả phía 2 bên Nợ và tất cả thì vẫn giữ nguyên số dư đó khi tham gia tính toán.

- khi lập bảng CĐKT, những chỉ tiêu thuộc đội tài sản thì căn cứ vào số dư Nợ của các tài khoản liên quan để ghi. Những chỉ tiêu thuộc nhóm nguồn vốn thì căn cứ vào số dư có của các tài khoản tương quan để ghi.

- Những chỉ tiêu thuộc những khoản phải thu, phải trả ghi theo số dư đưa ra tiết của các tài khoản phải thu, tài khoản phải trả. Nếu số dư đưa ra tiết là dư Nợ thì ghi ở phần "TÀI SẢN", nếu số dư đưa ra tiết là số dư tất cả thì ghi ở phần "NGUỒN VỐN".

- các chỉ tiêu tương quan đến các tài khoản điều chỉnh hoặc tài khoản dự phòng như 214, 129, 229, 139, 159, … luôn có số dư Có, nhưng khi lên bảng CĐKT thì ghi ở phần “TÀI SẢN” theo số âm; các tài khoản nguồn vốn như 412, 413, 419, 421, … nếu có số dư bên Nợ thì vẫn ghi ở phần "NGUỒN VỐN", nhưng ghi theo số âm.


6. Cơ sở số liệu để lập Bảng cân nặng đối kế toán


- Đối với cột "Số đầu năm": Căn cứ số liệu cột "Số cuối kỳ" của bảng CĐKT ngày 31/12 năm trước để ghi.

- Cột “Số cuối kỳ: Lấy số dư cuối kỳ của những tài khoản liên quan trên bảng cân nặng đối tạo ra năm nay.

Để bảng CĐKT đúng, ngoại trừ việc phản ánh đúng, đầy đủ số liệu cho các chỉ tiêu của nó còn phải đảm bảo quan hệ cân nặng đối tầm thường giữa tài sản cùng nguồn vốn: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn


7. Phương pháp lập những chỉ tiêu vào Bảng cân nặng đối kế toán năm


Bước 1: Gắn mã những chỉ tiêu ở bảng cân đối Kế toán tương ứng vào nhì cột cuối thuộc trong bảng cân đối tạo nên năm.

*

Gắn mã chỉ tiêu ở bảng CĐKT

Ví dụ:

Mã 110 - Tiền và những khoản tương đương tiền: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của những TK 111, TK 112, TK 121 trên Bảng cân đối tạo ra năm. Ta gắn mã 110 vào các tài khoản tương ứng bên trên bảng CĐPS Năm.

Bước 2: dùng hàm Sumif để tính tổng tạo ra của từng mã chỉ tiêu từ bảng cân đối tạo ra năm.

*

Bảng cân đối kế toán

Ví dụ: Tính số năm nay của Mã 110 – Tiền và các khoản tương đương tiền

P10 =SUMIF("CDPS NAM"!$I$11:$I$169,$M10,"CDPS NAM"!$G$11:$G$169)

Trong đó:

+ "CDPS NAM"!$I$11:$I$169: là vùng điều kiện search kiếm mã chỉ tiêu trên BCTC

+ $M10: là mã tìm kiếm

+ "CDPS NAM"!$G$11:$G$169: Vùng tính tổng (Số phát sinh mặt Nợ năm nay)

Bước 3: dùng hàm Subtotal(9,..) để tính tổng các Chỉ tiêu tổng cộng như 120, 130, 140, 150…

Chúng ta có tác dụng tương tự như trên đến cả phần Tài sản - Nguồn vốn với cả Năm trước - Năm nay. Như vậy ta sẽ lập được bảng cân đối kế toán bên trên Excel.

Xem thêm: Bài 3 Trang 64 Sgk Hóa Học 10, Độ Âm Điện Của Nguyên Tử Đặc Trưng Cho

Excel là một công cụ hữu ích hỗ trợ nghiệp vụ kế toán. Với sự vạc triển của công nghệ, kế bên excel còn có nhiều công cụ khác trình độ chuyên môn hóa vào việc quản lý tài chính, bao gồm thể kể đến như phần mềm quản lý chào bán hàng. Phần mềm này chất nhận được doanh nghiệp quản lý các nguồn tài chủ yếu vào và ra, những thông tin về khách hàng, nhân viên, hỗ trợ lập bảng cân đối kế toán cùng các báo cáo giúp kế toán nói riêng cùng doanh nghiệp nói chungthực hiện công việc dannguyenpiano.com.vn chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

Trên đây là hướng dẫn bí quyết lập bảng cân đối kế toán bên trên Excel. Hy vọng bài viết cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích!