CÁC CÁCH VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH

     

Với dạng bài bác dùng cấu trúc viết lại câu là dạng thắc mắc thường thấy trong số bài thi. Bạn chỉ cần nắm vững các công thức cấu tạo được liệt kê tiếp sau đây của 4Life English Center (dannguyenpiano.com.vn) là hoàn toàn tự tin để cố kỉnh chắc đạt điểm cao trong các bài thi sắp tới tới.

Bạn đang xem: Các cách viết lại câu trong tiếng anh

*
Cấu trúc viết lại câu thường xuyên gặp

1. Những kết cấu viết lại câu trong giờ Anh thường xuyên gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển thay đổi câu trong giờ Anh có những từ, nhiều từ chỉ đối chiếu (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to lớn study our lessons. = In spite of the noise, we continued to study our lessons.

(Bất chấp ồn ào, shop chúng tôi vẫn liên tục học bài.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh sử dụng các từ, nhiều từ chỉ vì sao (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go khổng lồ work. = Because of the rain, we can’t go lớn work.

(Vì trời mưa, shop chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng kết cấu so that và such that (quá … mang lại nổi mà) đi cùng với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to see it. = It is such a boring film that no one wants to see it. (Đó là một bộ phim truyền hình nhàm ngán đến mức không có ai muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that với such that (quá .. Mang lại mức) dùng thay thế với cấu tạo too lớn (quá … đến hơn cả không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + to lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him lớn wear.

(Đôi giầy này quá bé dại để anh ấy rất có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too khổng lồ (không thể) dùng thay thế với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to V = not + Adj. + enough + to lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat lớn wear that dress. = Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá lớn để mặc dòng váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong tiếng Anh với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + khổng lồ V

Ví dụ: to live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard to live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm thấy thật trở ngại khi sống một mình ở nông thôn.)

*
Những kết cấu viết lại câu hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong tiếng Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không mang theo áo mưa nên bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi quan trọng đi ra phía bên ngoài vì tôi không tồn tại tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển đổi câu có thì hiện tại tại dứt phủ định lịch sự thì quá khứ đối chọi (cấu trúc the last time, kết cấu when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi vẫn không chạm mặt anh ấy kể từ thời điểm tôi còn là 1 sinh viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi vẫn không gặp gỡ Lucy tính từ lúc khi chúng tôi rời trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu với thì hiện nay tại hoàn thành sang thì thừa khứ đối kháng (dùng công ty ngữ trả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh và Hoai have been married for 3 years. (Minh với Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu làm việc thì vượt khứ solo sang thì hiện nay tại dứt tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny đã chơi guitar từ khi lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi dùng kết cấu it was not until … that (mãi tính đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go trang chủ until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home. (Mãi đến lúc Hoa làm kết thúc mọi công việc, anh mới về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh với cấu tạo it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + lớn V

Ví dụ: Benny walks to lớn school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes to lớn walk lớn school. (Benny mất 15 phút quốc bộ đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu đối chiếu trong giờ Anh:

Chuyển thay đổi câu so sánh hơn thành so sánh nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không ở đâu khác trên trái đất rất có thể đẹp rộng Việt Nam.)

Chuyển đổi câu đối chiếu bằng thành đối chiếu hơn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi không to bằng bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to ra thêm bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu giờ Anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa khi nào xem bộ phim truyền hình này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển cấu trúc started/began sang thì hiện tại hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began lớn learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy sẽ học / vẫn học giờ Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao chúng ta không ra ngoài đi dạo?” cô nàng nói. = cô gái đề nghị ra phía bên ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy ngơi nghỉ một chút! = Còn về vấn đề nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to bed. = It‘s (high/about) time you went to bed.

(Đã cho tới lúc bé đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu tạo Supposed lớn V

It’s one’s duty to bởi vì something⇔ S + be + supposed to vày something

Ví dụ: It’s your duty lớn protect me.

↔ You are supposed to lớn protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu tạo would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + khổng lồ V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not to stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi hy vọng bạn ko thức khuya. = Tôi thà rằng bạn không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng cấu tạo prefer cùng would rather

S + prefer + doing st khổng lồ doing st⇔ S + would rather + do st than vị st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him. = I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

Xem thêm: ✅ Công Thức Vật Lý 11 Cơ Bản, Tóm Tắt Công Thức Vật Lý Lớp 11

(Tôi thích ở nhà hơn để đi dạo với anh ấy. = Tôi thà ở nhà còn hơn đi chơi với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong ngôi trường hợp chủ từ ở cả 2 câu là không giống nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us to sleep.

(Bố tôi vẫn tắt TV để chúng tôi có thể ngủ. = ba tôi đang tắt TV để cửa hàng chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không xứng đáng để các bạn phải bực bội về điều này. = Không bổ ích gì lúc bạn tức giận về điều này.)

2. Một số cấu tạo viết lại câu trong tiếng Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: do you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn bao gồm biết về cấu trúc ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to vày sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed to lớn dig the Panama cannel

(Chúng tôi đã cai quản để đào kênh Panama)

At no time + dạng đảo ngữ: không khi nào, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vị I think she loves me

(Không lúc nào tôi cho là cô ấy yêu tôi)

3. Phương pháp viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

Để viết lại câu trong một thời hạn ngắn chúng ta cần sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng tốt. Sau đó đọc đi đọc lại để thuộc lòng các kết cấu câu. Nên làm theo 4 bước dưới đây để đạt được kết quả tốt nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu mang lại trước và cố gắng hiểu đầy đủ ý của câu đó. Chăm chú đến đầy đủ từ khóa, S và V. Phân tích kết cấu được thực hiện ở câu gốc.Bước 2: để ý những từ đến trước. Đưa ra phát minh viết lại câu áp dụng cách khác, cấu tạo khác nhưng mà vẫn duy trì được ý tuyệt hảo của câu mang lại trước.Bước 3: Viết câu mới. Chú ý đến: công ty ngữ và hễ từ mới, thì của câu mới, để ý sự thay đổi của các cụm từ tương xứng (như although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại và khám nghiệm lỗi

4. Một vài mẹo khi làm bài xích tập viết lại câu trong giờ Anh

*
Một số mẹo lúc làm bài bác tập viết lại câu trong giờ Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là trong những bài tập giờ Anh thường thấy. Họ có một số mẹo khi làm bài tập viết lại câu được không ít người học tiếng Anh áp dụng như:

Dùng một kết cấu trong giờ Anh nhất thiết nào đó tương đồng về nghĩa với câu gốc.Chuyển tự thể thức chủ động sang thể thức bị động.Chuyển tự thể thức trực tiếp lịch sự thể thức con gián tiếp.Về thì: yêu cầu viết cùng thì cùng với câu đã mang lại trong đề bài.Về ngữ pháp: câu viết lại yêu cầu tuân theo đúng ngữ pháp của cấu trúc tiếng Anh được sử dụng. Một số cấu tạo cần để ý là: câu bị động, trần thuật, hy vọng ứih với so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi dứt phải không đổi khác nghĩa đối với ban đầu.Ngoài ra còn phải chú ý tới câu hỏi sử dụng những liên từ như before, after tuyệt for, since…

5. Bài bác tập viết lại câu bao gồm đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used khổng lồ play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from nam Dinh khổng lồ Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Cảm Nhận Tâm Sự Của Hồ Xuân Hương Trong Tự Tình 2

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the car is thought to be abroad.It takes four hours to drive from nam Dinh lớn Ha Noi.The rain was too heavy for you khổng lồ go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đây là tổng hợp những cấu trúc viết lại câu của 4Life English Center (dannguyenpiano.com.vn) hy vọng sẽ giúp bạn có thêm được rất nhiều kiến thức hay và bửa ích. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kỳ thi sắp tới!