Bài tập về câu bị đông có đáp án

     

Các bài tập câu bị động đi kèm theo có đáp án, sẽ giúp đỡ bạn hiểu về kết cấu câu thụ động và cách đổi khác từ câu chủ động sang câu bị động.

Bạn đang xem: Bài tập về câu bị đông có đáp án

Cấu trúc câu tiêu cực là kiến thức và kỹ năng vô cùng quan trọng và được áp dụng rất liên tục trong tiếp xúc tiếng Anh hàng ngày cũng tương tự các bài tập giờ đồng hồ Anh. Tuy vậy nếu không nắm vững cấu trúc, học viên có thể chạm mặt nhiều trở ngại trong việc biến hóa giữa hai kết cấu chủ hễ và bị động. Bài viết này sẽ hỗ trợ các kiến thức về câu thụ động và bài xích tập câu bị động tất cả đáp án đi kèm.


Nội Dung bài Viết

2 những bài tập câu bị động3 Đáp án đưa ra tiết

Cấu trúc câu bị động

Active: S + V + O

Passive: S (O) + to be + V-ed/PII + by O (S)


*

Công thức câu tiêu cực Passive Voice


Các bài bác tập câu bị động

Bài tập 1: Tìm cùng sửa lỗi trong các câu sau

The book given lớn me on my 16th birthday.A cake are being made for James by his mother.Ann is having her house painting this morning.Hung gave a new pair of shoes by his best friend.The forests being cut down by the poachers.

Bài tập 2: Chuyển những câu chủ động sau lịch sự dạng bị động

Mrs. Lan taught us how khổng lồ pronounce English correctly.

->__________________________________________________________.

You should clean your room because it’s so dirty.

->__________________________________________________________.

Our father và grandfather built this house all by themselves.

->__________________________________________________________.

John wrote an article about the dangers of cigarettes.

->__________________________________________________________.

They will mở cửa a new khách sạn at the corner of the street.

->__________________________________________________________.

They had to lớn cancel the flight because of the bad weather.

->__________________________________________________________.

Tuan cleans the house every week.

->__________________________________________________________.

The house rent includes the electricity & water bill.

->__________________________________________________________.

They told him that he’s not capable of carrying out such a task.

->__________________________________________________________.

He uses the air conditioner all day to lớn cool down the office.

->__________________________________________________________.

Bài tập 3: Viết lại những câu tiếp sau đây sao đến nghĩa ko đổi

My parents told me lớn concentrate more on my studies.

->__________________________________________________________.

The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

->__________________________________________________________.

Jean has her kids go out and buy some groceries for her.

->__________________________________________________________.

People say that I’m the brightest kid in the class.

->__________________________________________________________.

They think that I damaged their car.

->__________________________________________________________.

My mom showed me how lớn make a perfect omelet.

->__________________________________________________________.

He wrote many songs which are loved by people all over the world.

Xem thêm: Ngữ Văn 6 Ôn Tập Truyện Và Kí Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2, Ôn Tập Truyện Và Kí

->__________________________________________________________.

Bài tập 4: chia động từ tương xứng trong các câu sau

That book … (write) by a world’s famous novelist.The newspapers … (deliver) everyday.Tuan’s motorbike … (repair) yesterday.John … (allow) to lớn go out late by his parents.My mom allows me … (go out) with my friends on Saturday evening.The problem needs … (fix) as soon as possible.The timetable … (not change) till tomorrow.They … (announce) the results tomorrow morning.The plan … (make) by the director is brilliant.All of my problems … (cause) by a single mistake I made when I was young.

Đáp án bỏ ra tiết

Bài tập 1: Tìm và sửa lỗi trong những câu sau

The book given to me on my 16th birthday -> was givenA cake are being made for James by his mother -> isAnn is having her house painting this morning -> paintedHung gave a new pair of shoes by his best friend -> was givenThe forests being cut down by the poachers -> are being

Bài tập 2: Chuyển những câu chủ động sau sang trọng dạng bị động

Mrs. Lan taught us how khổng lồ pronounce English correctly.

-> We was taught how khổng lồ pronounce English correctly by Mrs. Lan

You should clean your room because it’s so dirty.

-> Your room should be cleaned because it’s so dirty.

Our father & grandfather built this house all by themselves.

-> This house was built by our father & grandfather all by themselves.

John wrote an article about the dangers of cigarettes.

-> An article about the dangers of cigarettes was written by John.

They will open a new hotel at the corner of the street.

-> A new khách sạn at the corner of the street will be opened by them.

They had khổng lồ cancel the flight because of the bad weather.

-> The flight was cancelled because of the bad weather.

Tuan cleans the house every week.

-> The house is cleaned every week by Tuan.

The house rent includes the electricity and water bill.

-> The electricity và water bill are included in the house rent.

They told him that he wasn’t capable of carrying out such a task.

-> He was told that he wasn’t capable of carrying out such a task.

He uses the air conditioner all day lớn cool down the office.

-> The air conditioner was used by him all day khổng lồ cool down the office.

Bài tập 3: Viết lại các câu dưới đây sao mang đến nghĩa không đổi

My parents told me lớn concentrate more on my studies.

-> I was told to concentrate more on my studies by my parents.

The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

-> The kitchen needs khổng lồ be cleaned because it’s been a long time since we last cleaned it.

Jean has her kids go out and buy some groceries for her.

-> Jean’s kids were told to lớn go out và buy some groceries by their mom.

People say that I’m the brightest kid in the class.

-> I was told lớn be the brightest kid in the class.

They think that I damaged their car.

-> I was thought lớn be the one who damaged their car.

My mom showed me how khổng lồ make a perfect omelet.

-> I was shown how khổng lồ make a perfect omelet by my mom.

He wrote many songs which are loved by people all over the world.

-> Many songs were written by him which are loved by people all over the world.

Xem thêm: Tìm 3 Tiếng Có Vần Oay 2022, Viết Vào Vở 3 Từ Ngữ Có Vần Oai, 3 Từ Có Vần Oay

Bài tập 4: phân tách động từ phù hợp trong các câu sau

is writtenare deliveredwas repairedis allowedto go outto be fixedwon’t be changedwill announcemadeare caused

Trên phía trên là kết cấu câu tiêu cực và những bài tập câu bị động đi kèm. Hy vọng rằng nội dung bài viết này để giúp đỡ ích cho những em trong quy trình học giờ Anh và áp dụng một cách nhuần nhuyễn câu bị động.