Bài Tập Về Although In Spite Of Despite Có Đáp Án

     

Bài tập Although In spite of despite là một dạng bài bác tập rất giản đơn nhầm lẫn cùng với nhau, nếu như không chăm chú và thực hành giỏi sẽ hay bị không đúng sót trong các bài kiểm tra. Chính vì thế trong nội dung bài viết hôm ni hãy bên nhau củng ráng lại kiến thức cũng giống như thực hiện những bài tập về điểm ngữ pháp này nhé!

*

Cấu trúc Although In spite of despite

Although/ In spite of/ Despite trong tiếng Anh nó số đông mang một ý nghĩa là mang dù. Các liên từ này còn có vai trò thể hiện sự tương phản ý nghĩa trong câu, nó bao gồm vị trí đứng sinh hoạt đầu mệnh đề hay giữa câu.

Bạn đang xem: Bài tập về although in spite of despite có đáp án

Nếu đặt tại vị trí đầu câu, sau mệnh đề đựng Although/ In spite of/ Despite bắt buộc phải thêm vệt phẩy để phân cách hai mệnh đề.

Cụ thể cấu trúc như sau:

Although + S + V, S + V.

➔ Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Bài tập Although In spite of despite

Bài 1: thực hiện Although/ In spite of/ Despite điền vào khu vực trống:

1. They liked their camping holiday, ……………. Of the rain.

2. My father decided to lớn buy the car ……………. He didn’t really have enough money.

3. ……………. His age, he still plays badminton every morning.

4. We still play football outside ……………. Of the heavily rain.

5. Loan knew what he wanted ……………. Of not understanding anything.

6. Salim wnet to lớn school alone, ……………. She knew that it was very unsafe.

7. ……………. The pain in her leg, she still won the marathon excellent.

8. ……………. She was very sick, she still try khổng lồ complete this job.

9. ……………. Land và Mike went khổng lồ university together, they weren’t close friend.

10. ……………. Her illness, she must go khổng lồ school.

ĐÁP ÁN

1. They liked their camping holiday, in spite of the rain.

2. My father decided to buy the oto although he didn’t really have enough money.

3. Despite his age, he still plays badminton every morning.

4. We still play football outside in spite of the heavily rain.

5. Loan knew what he wanted in spite of not understanding anything.

6.Salim wnet to school alone, although she knew that it was very unsafe.

7. Despite the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

8. Although she was very sick, she still try to complete this job.

9. Although Land & Mike went to lớn university together, they weren’t close friend.

10. Despite her illness, she must go to school.

Bài 2: bài xích tập although in spite of despite viết lại câu cùng với từ mang lại sẵn trong ngoặc

1. I couldn’t sleep although I was tired (despite)

2. Although he’s got an English name, he is in fact German (despite)

3. In spite of her injured foot, she managed khổng lồ walk to lớn the village (although)

4. I decided to accept the job although the salary was low (in spite of)

5. We lost the match although we were the better team (despite)

6. In spite of not having eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry (although)

7. I’m not tired in spite of working hard all day (although)

8. She is quite fat although she plays thể thao everyday (despite / the fact)

9. Although I see him every morning, I’ve never spoken to lớn him (in spite of)

10. It’s quite warm although it’s a bit windy (despite)

ĐÁP ÁN

1. I couldn’t sleep despite being tired.

2. Despite his English name, he is in fact German.

3. Although she had an injured foot, she managed lớn walk to lớn the village.

Xem thêm: Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Phỏng Vấn Kế Toán, 20 Câu Hỏi Phỏng Vấn Vị Trí Kế Toán

4. I decided to accept the job in spite of the low salary.

5. We lost the match despite being the better team.

6. Although I hadn’t eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry.

7. I’m not tired although I work all day.

8. Despite the fact that she plays sports everyday, she is quite fat.

9. In spite of seeing him every morning, I’ve never spoken to lớn him.

10. It’s quite warm despite being a bit windy.

*

Bài 3: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa không rứa đổi

1. Although his friend was sick, she still went to work yesterday.

=> ……………………………………………………………………………………….

2. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

=> ……………………………………………………………………………………….

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

=> ……………………………………………………………………………………….

4. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

=> ……………………………………………………………………………………….

5. The film poster is wonderful. I don’t like to see it.

=> ……………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

1.Despite the fact that his friend was sick, she still went to work yesterday.

2. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

3. Although she behaves unkind, we still love her.

4. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

5. Although the film poster is wonderful, I don’t lượt thích to see it.

Bài 4: chấm dứt câu dưới đây sao mang đến đúng kết cấu của Although/ In spite of/ Despite

1. ………….. The story of the film was good, I didn’t lượt thích the acting.

2. I went lớn see the film ………….. Feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War………….. Most of my friends said it wasn’t a very good film.

4. ……………careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

Xem thêm: Giáo Án Bài Sống Chết Mặc Bay, Giáo Án Ngữ Văn 7: Bài Sống Chết Mặc Bay

5. …………..the film was gripping, Tom slept from beginning to lớn end.