BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÂU ĐIỀU KIỆN

     

Trong giờ đồng hồ Việt của họ thường bao gồm cặp câu “ Nếu… thì…” này được gọi là câu điều kiện. Trong tiếng Anh câu điều kiện cũng tương đối phổ biến, mở ra nhiều và thường xuyên được cần sử dụng tới. Bạn học giờ đồng hồ Anh cần nắm chắc một số loại câu này. Dưới đây, mình sẽ chỉ dẫn một số bài xích tập trắc nghiệm câu điều kiện khiến cho bạn củng rứa thêm con kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện

Để làm cho đúng những bài tập trắc nghiệm về câu điều kiện, bạn cần nắm rõ cấu trúc, biện pháp sử dụng các dạng câu điều kiện phổ cập trong giờ Anh


Contents

Dưới đó là một số bài bác tập trắc nghiệm câu đk có đáp ánBài tập 3: bài bác tập trắc nghiệm câu điều kiện chọn câu viết đúng.

Tổng thích hợp qua kiên thức câu đk loại 0,1,2,3

– Câu điều kiện loại 0: cần sử dụng để diễn tả một thói quen hay đk hiển nhiên diễn ra.

If + S + V(s/es), S+ V(s/es)/câu mệnh lệnh

Ví dụ: If you see Hang, you tell her I’m in China.

– Câu đk loại 1: sử dụng để mô tả một điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

If + S + V(s/es), S + Will/Can/shall…… + V

Ví dụ: If Thao has the money, she will buy a smartphone.

– Câu điều kiện loại 2: dùng để làm chỉ điều kiện không tồn tại thật ở hiện nay tại.

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

Ví dụ: If Thao had a million USD, she would buy a smartphone.

– Câu điều kiện loại 3: là câu điều kiện không có thực trong vượt khứ, chỉ mang tính ước mong muốn trong vượt khứ.

If + S + Had + Vpp/ed, S + would/ could…+ have + Vpp/ed

Ví dụ: If they had listened to me, we would have been trang chủ earlier.

– Câu đk hỗn hợp

Ví dụ: If I were you, I would have learned English earlier.

(loại 2 + các loại 3: mang thiết trái ngược với hiện tại nhưng hiệu quả trái ngược với thừa khứ)

*

Dưới đây là một số bài bác tập trắc nghiệm câu đk có đáp án

Bài tập 1: chọn đáp án đựng lỗi sai

1. If I found her address, I’ll send her an invitation

A. Found B. I’ll C. Send D. An invitation

2. Elaine will buy the drinks if somebody help her carry the bottles.

A. Will buy B. If C. Help D. Her

3. If he has more time, he would learn karate.

A. Has B. He D. Would D. Learn

4. If water is frozed, it expands.

A. If B. Is D. Frozed D. Expand

5. She would have understood if you had been spoken English.

A. Would have B. Understood C. If D. Had been spoken

*

Đáp án bài xích tập 1:

1. A. Found-find

2. C. Help-helps

3. A. Has-had

4. C. Frozed-frozen

5. D. Had been spoken- had spoken

Tổng hợp bài xích tập hòn đảo ngữ câu điều kiện có đáp án chi tiết

Bài tập 2: bài tập trắc nghiệm về câu đk dạng gạn lọc đáp án hợp lý cho từ còn thiếu trong câu.

1. If she ………….. Up late last night, she wouldn’t be so tired now.

A. Hadn’t stayed B. Don’t stay C. Stayed D. Hasn’t stayed

2. If I meet him tomorrow, I ………… him this letter.

A. Give B. Gave C. Will give D. Would give

3. If I had không tính phí time, I __________some shopping with you.

A. Did B. Will vì C. Would do D. Have done

4. If you_________English well, you will communicate with foreigners.

A. Speaks B. Had spoken C. Speak D. Spoke

5. If he had known her telephone number, he________her.

A. Had rung B. Would have rung C. Rang D. Will ring

6. I would have visited you if I_________busy with my homework.

A. Hadn’t B. Hadn’t been C. Wouldn’t be D. Weren’t

7. Will you be angry if I__________ your pocket dictionary?

A. Stole B. Have been stolen C. Were to steal D. Steal

8. If he__________the truth, the police wouldn’t arrest him.

A. Tells B. Told C. Telled D. Would tell

9. If I were Quynh, I_________ this job.

Xem thêm: Học Cách Từ Bỏ Những Thứ Không Thuộc Về Mình Trước Khi Tổn Thương Quá Sâu

A. Accept B. Will accept C. Would accepted D. Would accept

10. ________, the accident would not have happened yesterday.

A. If nam drives more carefully

B. If had nam driven more carefully

C. Had nam giới driven more carefully

D. Unless phái mạnh had driven more carefully

Đáp án bài xích tập 2:

1. A. Hadn’t stayed

2. C. Will give

3. C. Would do

4. C. Speak

5. B. Would have rung

6. B. Hadn’t been

7. D. Steal

8. B. Told

9. D. Would accept

10. C. Had phái nam driven more carefully

*

Bài tập 3: bài xích tập trắc nghiệm câu điều kiện chọn câu viết đúng.

1. If/you/come/garden/,/my dog/bite you/./

A. If you come into my garden, my dog will bite you.

B. If you come my garden, dog will bite you.

C. If you came into my garden, my dog would bite you.

D. If you come into my garden, my dog bite you.

2. If/you/hot/ice/,/melt/./

A. If you hot the ice, it melts.

B. If you heat the ice, it melted.

C. If you heat the ice, it melts.

D. If you heat the ice, it will melt.

3. If/I/be/bird/,/be/happy/./

A. If I’m a bird, I will be very happy.

B. If I was a bird, I would be very happy.

C. If I were a bird, I were very happy.

D. If I were a bird, I would be very happy.

4. If/you/look/map/,/you/lost/./

A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

B. If you looked at the map, you wouldn’t be lost.

C. If you had looked at the map, you wouldn’t lost.

D. If you look at the map, you wouldn’t be lost.

5. If/it/rain/three hour ago/,/the streets/be/wet/now/./

A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

B. If it had rained three hour ago, the streets are wet now.

C. If it had rained three hour ago, the streets would been wet now.

D. If it had been rained three hour ago, the streets would be wet now.

Đáp án bài xích tập 3:

1. A. If you come into my garden, my dog will bite you.

2. C. If you heat the ice, it melts.

3. D. If I were a bird, I would be very happy.

4. A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

5. A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

Xem thêm: Hình Dạng Của Tháp Tuổi Có Dân Số Trẻ Là Gì? Câu Hỏi 48768 Hình Dạng Của Tháp Tuổi Có Dân Số Trẻ Là Gì

Bài viết đang tổng hợp một số dạng bài bác tập trắc nghiệm câu điều kiện. Hy vọng có thể giúp ích cho chính mình trong quá trình ôn luyện tiếng Anh cũng tương tự đạt đạt điểm số đáng muốn đợi.