Bài tập tiếng anh về đại từ

     

Đại tự là từ một số loại cơ bản và quan tiền trọng, để ghi nhớ hơn và thuần thục khi gặp mặt các dạng bài thực hiện giới từ, các bạn hãy cùng Patado ôn lại kỹ năng và kiến thức và thực hành thực tế ngay một trong những bài tập đại từ giờ AnhPatado đã tổng hợp ở sau đây và check lại lời giải ở cuối nhé.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh về đại từ

Đại tự trong giờ đồng hồ Anh: Khái niệm, biện pháp sử dụng không thiếu nhất

I. Kỹ năng cần ghi nhớ về đại từ giờ Anh

Đại từ là một trong những trong 9 từ các loại trong giờ đồng hồ Anh, là từ sửa chữa cho danh từ.

Phân loại:

*

II. Bài xích tập đại từ giờ Anh

1. Thay thế từ gạch men chân trong câu bằng đại từ bao gồm xác.

1. Andrea & me enjoy reading.

2. Us have a lot of fun sharing books with each other .

3. Would you like to read with we?

4. Sometimes my mom takes I khổng lồ the library

5. Usually us go on the weekend ,

6. My little sister also likers going to the library with we.

7. Would you lượt thích to go with I next time ?

8. Me like to pick out books myself

9. The librarian is very nice lớn we.

10. Sometimes they help I reach books on tall shelves.

2. Cần sử dụng đại từ bao gồm sẵn điền vào nơi trống.

she us they he it

1. ………………… love to read mysteries.

2. ……………….. Is wearing my favorite color.

3. Mom told me not to lớn touch…………………..

4. ………………. Is my best friend.

5. Will you come & play with………………..

3. Viết đại từ cân xứng thay nuốm cho nhà ngữ gồm trong ngoặc.

1. (Clara & I) ………………. Are at home right now.

2. (Susan) …………….. Is a secretary

3. (Matt) ………………. Is 47 years old

4. (Stephen & Brenda) …………………… are lawyers.

5. (The cat) ………………… is on the roof.

6. Where are ………………… from?

……………….. Am from Spain 7.

7. (Peter, Elena and I)……………………. Are friends.

8. (The books) Are ………………… old?

9. (My father) ……………… is Robert Dawson.

10. (My sister) is ………………. At school?

*

4. Xong câu với: who, where, which.

1.Spain is the country ………………… I was born .

2. This is the hat ………………… I bought yesterday

3. Angelina is the girl ……………….. I meet in Boston.

4. Mark is the boy …………… she likes.

5. Have you bought the dress ………………. You saw last week ?

6. I meet a girl ……………….. Is always shouting!

7. Landmark 72 is the place ……………….. I work.

8. My mother is a person ………………….. Does not speak English

9. Martha is the woman ………………… helped me when I had the accident.

10. This is the disco …………………….. I met my husband.

5. Lựa chọn đại từ thích hợp điền vào vị trí trống.

Xem thêm: Hình Ảnh Bàn Tay Mẹ Nắm Tay Con Gái, Gia Đình, Yêu, Tin Tưởng

1. Peter and Nina give ……………… gifts at the farewell party.

a. One another b. Each other 

2. After work, I saw Mina & Cara going to cinema with ………………

a. One another b. Each other 

3. Jane và I are slowly opening up to lớn ……………….. After that argument.

a. One another b. Each other 

4. The principal hopes that the students will show friendly lớn …………………

a. One another b. Each other 

5. Competitors cannot lose ………………….

a. One another b. Each other 

6. Kết thúc mỗi câu cùng với đại trường đoản cú nhân xưng.

1. Jane likes khổng lồ look unique. That’s why _____ dyes her hair green.2. Kim often vacations overseas. ______ always keeps her passport ready to go.3. Ryan and I eat out often. _______ prefer ethnic restaurants.4. Ian và Mark don’t get along. ______ often argue, and once got into a fight.5. My mother loves to lớn bake. ______ has never made a cookie I didn’t like.6. All of the students must participate. _______ are not allowed lớn miss the event.7. Henry is very athletic. ______ ran a marathon last year.8. Lenore và I ate in the cafeteria. ______ got sick, but I didn’t.9. Liam is always late for work. _______ is going to get fired.10. I never learned that trick. ______ is too difficult for me.

*

III. Đáp án bài xích tập đại từ

1.

1. I

2. We

3. Us

4. Me

5. We

6. Them

7. Me

8. I

9. Them

10. Me

2.

1. ……….They……….. Love lớn read mysteries.

2. ………..He……… is wearing my favorite color.

3. Mom told me not khổng lồ touch………..it…………

4. ……….She……… is my best friend.

5. Will you come & play with………us………..

*

3.

1. (Clara và I) ………They………. Are at trang chủ right now.

2. (Susan) ………She…….. Is a secretary

3. (Matt) ……….He……… is 47 years old

4. (Stephen và Brenda) …………They………… are lawyers.

5. (The cat) ………..It………. Is on the roof.

6. Where are ……….you……….. From?

………..I……… am from Spain 7.

7. (Peter, Elena & I)…………We…………. Are friends.

8. (The books) Are …………these……… old?

9. (My father) ……….He…….. Is Robert Dawson.

10. (My sister) Is ……..her……….. At school?

4.

1.Spain is the country ……….where……….. I was born .

2. This is the hat ………..which………. I bought yesterday

3. Angelina is the girl ……….who………. I meet in Boston.

4. Mark is the boy ……..who……. She likes.

5. Have you bought the dress ……….which……… you saw last week ?

6. I meet a girl ………who……….. Is always shouting!

7. Landmark 72 is the place ………..where……… I work.

8. My mother is a person ……….who…………. Does not speak English

9. Martha is the woman ……….who……….. Helped me when I had the accident.

10. This is the disco …………where………….. I met my husband.

5.

1. B. Each other 

2. A. One another

3. B. Each other 

4. a. One another 

5. a. One another

6.

1. She2. She3. We4. They5. She6. They/we7. He8. She9. He10. It

Trên đó là một số dạng bài xích tập đại từ tiếng Anh mà lại Patado vẫn tổng hợp, chúng ta làm đúng tất cả chứ? Nếu tất cả sai sót, bạn hãy tham khảo và ôn lại kiến thức về đại trường đoản cú và làm cho lại lần nữa nhé.

Xem thêm: Khi Bạn Gái Không Trả Lời Tin Nhắn ? Khi Nàng Im Lặng Không Trả Lời Tin Nhắn

Đừng quên rằng Patado luôn cung cấp bạn lúc gặp bất cứ khó khăn gì trong quy trình học tập, hãy contact với Patado để nhận hỗ trợ tư vấn và xây đắp lộ trình học phù hợp.