Bài Tập Tiếng Anh Về Đại Từ Nhân Xưng

     
Bạn vẫn xem: Các dạng bài xích tập về đại từ nhân xưng, tính từ, đại tự sở hữu tại Website dannguyenpiano.com.vn

Đại từ nhân xưng với tính từ mua là trí thức ngữ pháp dễ tuy thế rất nhiều người nhầm lẫn. Hãy luyện tập nhiều hơn thế nữa với bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ sở hữu được tổng hợp vì chưng ieltscaptoc.com.vn sau đây sau thời điểm các bạn học chấm dứt tri thức ngữ pháp giờ Anh về đại từ thiết lập trong giờ Anh nhé!


1. Lí thuyết về đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại trường đoản cú sở hữu

2. Bài xích tập về đại từ bỏ nhân xưng, tính từ mua và đại từ bỏ sở hữuBài tậpGiải đáp

1. Lí thuyết về đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại trường đoản cú sở hữu

1.1. Đại từ nhân xưng

Đại từ bỏ nhân xưng là đông đảo từ dùng làm xưng hô trong giao tiếp. Ngôi trước tiên thuộc về tín đồ nói, ngôi máy hai trực thuộc về bạn nghe, ngôi thứ ba thuộc về bạn hoặc loài vật hoặc dụng cụ mà tín đồ nói và fan nghe đề cập tới. Đại trường đoản cú nhân xưng được làm chủ ngữ nên hoàn toàn có thể gọi chúng là đại từ chủ ngữ.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh về đại từ nhân xưng

Đại trường đoản cú nhân xưngTân ngữĐại từ bội nghịch thânĐại từ bỏ sở hữuTính tự sở hữu

IMeMyselfMineMy

WeUsOurselvesOursOur

You (số ít)YouYourselfYoursYour

You (số nhiều)YouYourselvesYoursYour

HeHimHimselfHisHis

SheHerHerselfHersHer

ItItItselfItsIts

TheyThemThemselvestheirstheir

*
Lí thuyết về đại từ bỏ nhân xưng, tính từ, đại từ sở hữu

Lưu ý:

Khi ao ước kêu tín đồ nào đó từ xa, ĐỪNG BAO GIỜ kêu “YOU, YOU”vì bởi vậy là siêu bất định kỳ sự. Nếu tín đồ đó là nam, rất có thể kêu MR so cùng với nam, MRS, hoặc MISS hay Ms so với nữ.“IT”chỉ cần sử dụng cho nhỏ vật, đồ vật vật, sự vật hoặc danh tự trừu tượng, không thời điểm nào dùng để làm chỉ người. Trong giờ đồng hồ Việt, ta rất có thể dùng “NÓ” để chỉ người thứ tía nào đó. Trong trường vừa lòng này, trong giờ đồng hồ Anh, chỉ hoàn toàn có thể dịch “NÓ” thành“HE” hoặc “SHE” tùy trực thuộc giới tính.

NgôiTiếng AnhPhiên âm

Ngôi thứ nhất số ít: TôiI/aɪ/

Ngôi thứ nhất số nhiều: bọn chúng tôi, toàn bộ chúng taWe/wi:/

Ngôi lắp thêm hai số ít: Ông, bà, anh, chị….You/ju:/

Ngôi sản phẩm công nghệ hai số nhiều: các anh, những chị, những bạn…You/ju:/


Ngôi thứ cha số ít: Anh ấyHe/hi:/


Ngôi thứ ba số ít: Chị ấyShe/ʃi:/

Ngôi thứ tía số ít: NóIt/it/

Ngôi thứ ba số nhiều: Họ, bọn chúng nó, tụi nó…They/ðeɪ/

1.2. Đại từ sở hữu

Người ta cần sử dụng đại từ thiết lập để kị khỏi bắt buộc nhắc lại tính từ cài + danh từ vẫn đề cập trước đó. Nó gồm nghĩa: mine = loại của tôiyours = loại của (các) bạn; … vì thế chúng sửa chữa cho danh từ. Đừng cơ hội nào sử dụng cả đại từ tải lẫn danh từ.

Đại tự nhân xưngĐại tự sở hữuPhiên âm

Tôi – IMine/main/

Chúng tôi, tất cả chúng ta – WeOurs/aʊəz/

Ông, bà, anh, chị – YouYours/jɔ:z/

Các anh, những chị, các bạn – YouYours/jɔ:z/

Anh ấy – HeHis/hiz/

Chị ấy – SheHers/hɜ:z/

Nó – ItIts/its/

Họ, bọn chúng nó, tụi nó… – TheyTheirs/ðeəz/

Ví dụ:

Tính từ tải khác với đại từ mua (nêu trên) tại vị trí nó ngã nghĩa mang lại danh từ bỏ chứ không thay thế sửa chữa cho danh từ. Gọi là tính tự sở hữu do nó trổ tài đặc thù sở hữu của tín đồ hoặc thiết bị so cùng với danh từ đi sau nó.

Đại từ chủ ngữTính trường đoản cú sở hữu

IMy

WeOur

You (số ít)Your

You (số nhiều)Your

HeHis

SheHer

ItIts

TheyTheir

2. Bài xích tập về đại từ nhân xưng, tính từ mua và đại tự sở hữu

Bài tập

Bài tập 1: nên chọn lựa phương án tương thích để điền vào nơi trốngThis is_____ (my/I) book & that is (your/ you) ______book.Music is______ (I/ my) favourite subject._________ (I/ My) want khổng lồ be a teacher and___ (my/ me) sister wants to be a doctor.Mai likes English but (her/ she) brother doesn’t.(Nam & Lan’s teacher/ Nam và Lan teacher) is very nice và friendly.Hoa’s pencil case ___ (is/ are) blue. (Her/ She) fiends’ pencil cases are violet.(Those student’s school bags/ Those students’ school bags) are very heavy.What is______ (your/ you) father’s job?/ _______ (He/ His) is an engineer.How old______ (are/ is)_____ (your/ you) sister?_______ (She/ Her) is ten years old_______ (The women’s bikes/ The womens’ bikes) are new but_______ (the mens’ bikes/ the men’s bikes) are old.Bài tập 2: Hãy chọn 1 trong 3 phương pháp sau để hoàn thiện câuThe bird sang____ (its/ it/ it’s) happy tune.Listen to____ (her/ hers/ her’s) carefully.__(His/ He/ She) uncle is a doctor. He is a nice person.That old man is kind lớn __ (our/ us/ we).William và Tracy love __ (their/ theirs/ they) dogs so much.

Xem thêm: Ớ Vở Tập Viết Lớp 1 Chữ Ghép, Mẫu Vở Tập Viết Cho Học Sinh Lớp 1

*
Bài tập về đại từ nhân xưng, tính từ cài và đại từ thiết lập – bài tập 2

My oto is new but __(her/ hers/ she) is old.The teacher told___ (us/ our/ we) an interesting story.I want to lớn sit between you & __(he/ him/ his).She has an táo apple in __ (she/ her/ hers) hand.Bob và Ted live near __(them/ their/ they) school.Bài tập 3: Hãy điền một đại từ phù hợp vào nơi trống để hoàn thiện câu__ am sitting on the sofa.__ are watching TV.Are____from England?__ is going home.____are playing football.__ is a wonderful day today.__ are speaking English.Is_______ Kevin’s sister?__ are swimming in the pool.Are____ in the cinema?Bài tập 4: Điền đại từ phù hợp thay cố gắng cho danh từ trong ngoặc……….is dancing. (John)……….is black. (the car)………. Are on the table. (the books)………. Is eating. (the cat)………. Are cooking a meal. (my sister and I)………. Are in the garage. (the motorbikes)………. Is riding his motorbike. (Nick)………. Is from England. (Jessica)………. Has a sister. (Diana)Have ………. Got a bike, Marry?
Bài tập 5: Điền đại từ phù hợp vào nơi trống……….am sitting on the chair.………. Are listening radio.Are………. From Australia?………. Is going school.………. Are cooking dinner.………. Was a nice day yesterday.………. Are watching TV.Is ……….Marry’s sister?………. Are playing in the room.Are ………. In the supermarket?Bài tập 6: Điền vào địa điểm trống bằng tính từ mua hoặc đại trường đoản cú sở hữuI’ve got a watch. This is _ watch.My friends and I have got sweets. The sweets are _.Mum has got a new bag. That’s _ bag.Peter has got a kite. The kite is _.My brothers have got kites. The bikes are __.Karen has got a dog. That’s __ dog.She has a new cat. It is __.You have a new toy. It is __.The coat belongs lớn me. It is __.The chair belongs lớn Mary. It is __I have a new book. It is __.They have new pillows. It is __.Bài tập 7: Đọc thư năng lượng điện tử. Chọn mọi từ tương thích và điền vào khu vực trốngDear Christian,

My name is Emily & I want khổng lồ be _____ (1) e-pal. I am seven years old & I am from England. My parents are doctors. I _____ (2) two brothers. They are students at the University of London. Have ______ (3) got any brothers or sisters? In my miễn phí time, I go khổng lồ the cinema with my brothers or hang out with my friends. My best friend _____ (4) Selma. _______ (5) mother is from India và her father is from Germany. Please write soon và tell _____ (6) all about you family and friends.

Best wishes,

Emily

1. A. YoursB. YourC. You

2. A. BeB. CanC. Have got

3. A. YouB. YourC. Yours

4. A. AmB. IsC. Are

5. A. SheB. HersC. Her

6. A. IB. MeC. My

Bài

Bài tập 8

1. (I) _________ sister is ten years old2. (He) _________ eyes are blue

3. (They) _________ car is red4. (We) _________ dog is white

5. (You) _________ bicycles are old6. (She) _________ house is big

7. (He) _________ father is doctor8. (I) _________ sister is Mary

Bài tập 9: Điền đại trường đoản cú nhân xưng tương thích vào vị trí trống……asked Mr. Simon, my science teacher, what glass was and……said that is a liquid.Hi Dana! Are……still coming shopping with us tomorrow?My mum studied history at university. …… says……was a really interesting course.Scientists are working hard khổng lồ find cures for lots of diseases, but…… haven’t found a cure for the common cold yet.Adam, do…… think…… should all bring some food with us lớn your party?Dad, do…… know if…… sell computer games in the market?Alice asked me about that book. Did you give……to…….I met Bill today, he went out with……girlfriend.Why does the teacher always give our class many tests? She hates……or something?

*
Bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ download và đại từ tải – bài xích tập 9

They paid Michael chứa cánh a lot of money to lớn make this film. They must like……very much.I haven’t seen Adam & Ally for ages. Have you met……recently?I have two brothers và one sister; ……sister is a student.This is where we live. Here is…… house.Those aren’t my brothers’ dogs. …… dogs are big, not small.What’s……name? – I’m Alan.My son told……that I need to lớn stop smoking.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Lớp 10 Bài Chiến Thắng Mtao Mxây Ngắn Gọn Nhất, Soạn Bài Chiến Thắng Mtao


Bài tập 2The bird lịch sự its happy tune.Listen khổng lồ her.His uncle is a doctor. He is a nice personThat old man is kind lớn us.William & Tracy love their dogs so much.My oto is new, but hers is old.The teacher told us an interesting story.I want khổng lồ sit between you và himShe has an hãng apple in her handBob & Ted live near their schoolBài tập 3I am sitting on the sofa.We/They are watching TV.Are you/ they from England?He/ She is going home.They are playing football.It is a wonderful day today.We/ They are speaking English.Is she Kevin’s sister?You/ We are swimming in the pool.Are they in the cinema?Bài tập 4He is dancing.It is black.They are on the table.It is eating.We are cooking a meal.They are in the garage.He is riding his motorbike.She is from England.She has a sister.Have you got a bike, Marry?Bài tập 5I am sitting on the chair.We are listening radio.Are you from Australia?He is going school.They are cooking dinner.It was a nice day yesterday.We are watching TV.Is she Marry’s sister?You are playing in the room.Are they in the supermarket?Bài tập 6

1. My2. Ours3. Her4. His

5. His6. Her7. Hers8. Yours

9. Mine10. Hers11. Mine12. Theirs

Bài tập 7

1. B2. C3. A4. B5. C6. B

Bài tập 8

1. (I) ___My_____ sister is ten years old2. (He) ____His_____ eyes are blue

3. (They) ___Their______ oto is red4. (We) ___Our______ dog is white

5. (You) ____Your_____ bicycles are old6. (She) ____Her_____ house is big

7. (He) ___His____ father is doctor8. (I) ___My______ sister is Mary

Bài tập 9

1. I – he – it2. You3. She – it4. They

5. You – you6. You – they7. It – her8. His

9. Us10. Him11. Them12. My

13. Our14. Their15. Your16. Me

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài tập về đại từ nhân xưng, tính từ cài đặt và đại tự sở hữu. Mời độc giả tìm hiểu thêm nhiều tài liệu tiếng Anh cũng tương tự các bài tập giờ Anh hữu dụng tại trang web tienganh365.net. Chúc các bạn học tập xuất sắc và được điểm số cao nhất.