BÀI TẬP SO THAT SUCH THAT

     

Bốn cấu trúc Too to, enough to, so that, such that xuất hiện rất thường xuyên ở chương trình học phổ thông cũng như vào các đề thi tiếng Anh. Cơ mà để hiểu rõ và sử dụng chính xác từng cấu trúc thì ko hề đối chọi giản chút nào.Bạn sẽ xem: bài bác tập so that such that violet

Hôm ni mình sẽ cũng các bạn đi tìm hiểu cách dùng, ý nghĩa và bài tập vận dụng chúng nhé.

Bạn đang xem: Bài tập so that such that

Too…to để mô tả điều gì thừa quá khả năng của người nào đó, quá mức cần thiết hoặc một câu hỏi không có chức năng xảy ra. Khi đó câu sẽ mang nghĩa phủ định.

Ví dụ:

She was too tired khổng lồ walk.

⟹ Cô ấy đã quá mệt mang lại nỗi tất yêu đi bộ.

It was too cold to lớn go out.

⟹ Trời đã quá lạnh mang đến nỗi không thể đi ra ngoài.


*

It was too cold to go out.

Her behaviour was too rude for me to tolerate.

⟹ phương pháp hành xử của cô ta quá thô lỗ mang đến nỗi tôi cần yếu chịu được.

Một số lưu giữ ý khi sử dụng cấu trúc Too…to

➤ trường hợp trước tính từ, trạng từ có các trạng trường đoản cú như too, so, very, quite, extremely… thì khi gửi sang cấu trúc Too … to nên bỏ phần đông trạng từ đó đi.

Ví dụ:

The coffee was very hot. I couldn’t drink it.

⟹ The coffee was too hot for me khổng lồ drink.

➤ Nếu công ty ngữ 2 câu giống nhau thì lược cho phần for Sb.

Ví dụ:

He is so weak. He can’t run.

⟹ He is too weak khổng lồ run.

➤ Nếu công ty ngữ câu đầu giống với tân ngữ câu sau thì buộc phải bỏ tân ngữ câu sau thời điểm chuyển sang kết cấu Too…to

Ví dụ:

The tea was too hot. I couldn’t drink it.

⟹ The tea was too hot for me to drink. ĐÚNG

The tea was too hot for me to lớn drink it. SAI

Một số kết cấu viết lại câu

Enough…to

Cấu trúc này lúc được áp dụng sẽ sống dạng đậy định và thực hiện từ trái nghĩa với Adj, Adv được sử dụng ở cấu tạo Too…to

S + be + Adj + enough + (for O) + to V

S + V + Adv + enough + (for O) + to V

Ví dụ:

The child is too short khổng lồ reach the ceiling.

⟹ The child isn’t tall enough lớn reach the ceiling.

He drove too quickly for us lớn keep pace with.

⟹ He didn’t drive slowly enough for us khổng lồ keep pace with.

Too…that

Ở kết cấu này, ta buộc phải thêm tân ngữ sống mệnh đề sau “that”.

S + be + too + Adj/ V + too + Adv + that + S + can/ could not V

Ví dụ:

The house is too expensive for me to lớn buy.

⟹ The house is too expensive that I can not buy it.

Cấu trúc Enough to (Đủ….để có thể làm gì)

Tính từ: S + be + Adj + enough + (for somebody) + khổng lồ V

Trạng từ: S + V + Adv + enough + (for somebody) + lớn V

Danh từ: S + V/tobe + enough + N + (for somebody) + lớn V

Ví dụ:

She isn’t tall enough lớn be a ballet dancer.

⟹ Cố ấy không đủ cao để trở thành diễn viên múa tía lê.

He ran fast enough lớn catch the bus.

⟹ Anh ta sẽ chạy đủ nhanh để bắt được xe cộ bus.


*

Your clothes are big enough lớn fit me.

Have you got enough money lớn buy me a drink?

⟹ Bạn có đủ tiền để tải đồ uống cho tôi không?

Chú ý: Những để ý khi sử dụng cấu trúc Enough to giống với kết cấu Too…to

Cấu trúc So… that (Quá…đến nỗi)

cần sử dụng với tính tự

S + be+ so + Adj + that + S + V

S + V (chỉ tri giác) + so + Adj + that + S + V

Ví dụ:

The food was so hot that we couldn’t eat it.

⟹ Thức ăn uống nóng quá mang lại nỗi cửa hàng chúng tôi không thể ăn được.

I felt so angry that I decided khổng lồ cancel the trip.

⟹ Tôi khó chịu quá đến nỗi mà tôi đang hủy ngay lập tức chuyến đi.


*

He ate so much food that he became ill.

cần sử dụng với trạng trường đoản cú

S + V + so + Adv + that + S + V

Ví dụ:

He drove so quickly that no one could caught him up.

⟹ Anh ta lái xe nhanh đến nỗi không một ai đuổi kịp anh ta.

cần sử dụng với danh từ

Số các đếm được: S + V+ so many/ few + Ns/ Nes + that + S + V

Không đếm được: S + V + so much/ little + N + that + S + V

Số không nhiều đếm được: S + V + so + Adj + a + N + that + S + V

Ví dụ:

She has so many hats that she spends much time choosing the suitable one.

⟹ Cô ấy có khá nhiều mũ mang lại nỗi cầm ấy mất rất nhiều thời gian để chọn lựa một mẫu thích hợp.

He had so much money that he didn’t know what to vày with it.

⟹ Anh ta có rất nhiều tiền đến nỗi anh ấy ko biết làm gì với nó.

It was so big a house that all of us could stay in it.

⟹ Đó là 1 trong ngôi nhà bự đến nỗi tất cả công ty chúng tôi đều làm việc được trong đó.

Chú ý: Trong cấu trúc này, “so” và “that” được viết biện pháp nhau. Nếu như “so that” viết tức tốc nhau thì có nghĩa chỉ mục tiêu làm gì, y như in order to với so as to vậy.

Cấu trúc Such…that

S + be/ V + such + (a/an) + adj + N + that + S + V

Về mặt ngữ nghĩa, cấu trúc Such… that giống với So… that và hoàn toàn có thể dùng để cầm thế nhau. Nó cũng kèm theo với những từ nhiều loại giống như cấu tạo So…that.

Ví dụ:

It was such a beautiful meteor storm that we watched it all night.

⟹ Đó là một trận mưa sao băng đẹp cho nỗi chúng tôi ngắm nhìn nó cả đêm.


*

It was such a beautiful meteor storm that we watched it all night.

It was such an amazing sight that we’ll never forget it.

⟹ Đó là một cảnh tượng thú vị mang lại nỗi chúng tôi sẽ không bao giờ quên được nó.

⟹ bài bác tập về nhà cạnh tranh đến nỗi tôi mất không ít thời gian mới làm xong.

Xem thêm: Cách Lập Kế Hoạch Học Tập, Rất Dễ Thực Hiện!, Lập Kế Hoạch Học Tập Hiệu Quả

He bought such a lot of books that he didn’t know where to lớn put them.

⟹ Anh ta mua nhiều sách cho nỗi trù trừ để chúng ở đâu.

Chú ý:

phần đông các trường đúng theo sử dụng kết cấu Such…that đều kèm theo động từ tobe phía trước. Chỉ trừ trường phù hợp như ví dụ như 4 trên đây khi sau “such” là “a lot of, lots of, a little, a few” thì sẽ đi kèm với đụng từ thường. Cả 2 kết cấu So…that và Such…that đều hoàn toàn có thể được viết lại bằng kết cấu Too…to với Enough to.

Ví dụ:

This is such a dirty place that we can’t live in.

⟹ This place is so dirty that we can’t live in.

This place is too dirty for us to lớn live in.

This place isn’t clean enough for us to lớn live in.

Bài tập áp dụng

I. Chọn đáp án đúng

1. It was …………………. Hot that we didn’t go out.

A. So B. Such C. Very

2. She is ……………….. Old lớn work.

A. Very B. Too C. So

3. The tea was …………………. Hot.

A. Too B. Very C. Either could be used here

4. The milk was …………………. Good that we couldn’t stop drinking it.

A. Very B. Too C. So

5. It’s ………………… terrible weather.

A. Such B. So C. Either could be used here

6. She is looking ………………….. Older.

A. So B. So much C. Either could be used here

7. It was ………………….. Warm when we were in Vienna.

A. Very B. So C. Such

8. He spoke ………………… fast that nobody could understand.

A. So B. Very C. Too

9. Would you be ………………….. Kind as to lớn tell me the time?

A. So B. Very C. Too

10. He is a ………………….. Intelligent child.

A. Very B. So C. Too

II. Hoàn thành câu sử dụng: so & such

The pan was__________ hot that I nearly dropped it! Jones was __________a kind man that I was sad when he moved lớn another town. We have __________ many pets that sometimes it’s really noisy. Alicia is __________ good at basketball that I think she could be a professional. There was __________ a lot of smoke that I couldn’t see. Tyrone ran __________fast that no one had a chance in the race. Cherie is __________popular that everyone wants to lớn be friends with her. Would you like to have __________long hair that you can sit on it?

III. Viết lại câu mà không làm cầm cố đổi nghĩa

1. The room is so tidy that it took us one hour khổng lồ clean it.

⟹ It is ….

2. The man is so fool that no one took any notice of him.

⟹ He is ….

3. The film is so long that they can’t broadcast it on one night.

⟹ It is …..

4. The books are so interesting that we have read them many times.

⟹ They are…..

5. The news was so bad that she burst into tears on hearing it.

⟹ It was….

6. The food was so hot that it turned my tongue.

=> It was…..

7. There is so much rain that we can’t go out.

⟹ There is such….

8. The boy is so fat that every calls him Stuffy.

⟹ He is ….

9. The milk is so excellent that all the children want some more.

⟹ It is ….

10. The weather was so warm that they had a walk in the garden.

⟹ It was….

11. There were so many people in the hall that we couldn’t see him.

⟹ There were such…

12. The match was so exciting that all the fans shouted loudly.

⟹ It was…

13. They drank so much coffee that they couldn’t sleep all night.

⟹ They drunk such…..

14. Alice had so many exercises to bởi that she couldn’t go out.

⟹ Alice had such…..

15. The woman was so poor that she needed everyone’s help.

⟹ She was …..

Đáp án

I.

A – It was so hot that we didn’t go out. B – She is too old khổng lồ work. A,B – The tea was too / very hot. (Too can be used to talk about a negative extreme. Very is also possible here.) C – The milk was so good that we couldn’t stop drinking it. A – It is such terrible weather. B – She is looking so much older. (Before a comparative khung we use so much, not so.) A – It was very warm when we were in Vienna. (To simply give information, we use very.) A – He spoke so fast that nobody could understand. A – Would you be so kind as khổng lồ tell me the time? A – He is a very intelligent child.

II.

So Such So So Such So So Such

III.

Xem thêm: Số Electron Lớp Ngoài Cùng Của Nguyên Tử Al Là A, Số Electron Lớp Ngoài Cùng Của Nguyên Tử Al Là

It is such a tidy room that it took us one hour khổng lồ clean it. He is such a fool man that no one took any notice of him. It is such a long film that they can’t broadcast it on one night. They are such interesting books that we have read them many times. It was such bad news that she burst into tears on hearing it. It was such hot food that it turned my tongue. There is such a lot of rain that we can’t go out. He is such a fat boy that every calls him Stuffy. It is such excellent milk that all the children want some more. It was such warm weather that they had a walk in the garden There were such a lot of people in the hall that we couldn’t see him. It was such an exciting match that all the fans shouted loudly. They drunk such a lot of coffee that they couldn’t sleep all night. Alice had such a lot of exercises to bởi vì that she couldn’t go out. She was such a poor woman that she needed everyone’s

Đó là tất cả những gì bạn cần biết về bốn cấu trúc trên. Hi vọng bài viết đã giúp đỡ bạn tự tin hơn với phần kiến thức và kỹ năng này khi áp dụng vào bài xích tập cũng giống như giao tiếp. Còn điều gì thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới để mình biết nhé và đừng quên ghé thăm website Báo song Ngữ thường xuyên nhé.