Bài Tập So Sánh Hơn Nhất Lớp 6

     
Bạn sẽ xem: Tổng Hợp những Dạng bài bác Tập so sánh Hơn giờ Anh Lớp 6, Tổng Hợp những Dạng bài Tập so sánh Trong tiếng Anh trên Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học xây dựng tại thành phố hcm – dùng Gòn

Bạn đang suy nghĩ Tổng Hợp các Dạng bài bác Tập so sánh Hơn tiếng Anh Lớp 6, Tổng Hợp các Dạng bài Tập so sánh Trong tiếng Anh cần không? như thế nào hãy thuộc dannguyenpiano.com.vn đón xem nội dung bài viết này ngay dưới đây nhé, bởi nó hết sức thú vị cùng hay đấy!


So sánh hơn trong giờ anh được hiểu là việc đối chiếu giữa 1 chủ thể với 2 hay những sự vật, hiện tượng kỳ lạ với nhau để nhấn mạnh vấn đề hơn sự vật, hiện tượng được nói tới.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh hơn nhất lớp 6

Đang xem: bài tập đối chiếu hơn tiếng anh lớp 6

Những nội dung thiết yếu có trong bài viết:


I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được hiểu là cấu tạo so sánh thân 2 hay những vật/người cùng nhau về 1 hay là một vài tiêu chí, vào số có một vật đạt được tiêu chuẩn được đưa ra tối đa so với các vật còn lại

So sánh hơn hay được áp dụng cho việc so sánh 2 hay những vật/người cùng nhau (với phần nhiều trường hợp đối chiếu 1 đồ với toàn diện và tổng thể ta dùng đối chiếu nhất)

2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh hơn với tính từ bỏ ngắn với trạng trường đoản cú ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er” S-adv-er: là trạng từ được thêm đuôi “er” S1: chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh) S2: chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1) Axiliary V: trợ động từ (object): tân ngữ N (noun): danh trường đoản cú Pronoun: đại từ

Ví dụ:

– This book is thicker than that one.

– They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh rộng với tính từ bỏ dài cùng trạng từ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính từ lâu năm L-adv: trạng từ bỏ dài

Ví dụ:

– He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

– My friend did the demo more carefully than I did = My friend did the chạy thử more carefully than me.

Lưu ý

So sánh rộng được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước vẻ ngoài so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chăm chú khi so sánh hơn

Short adj (Tính tự ngắn)


– với tính từ có 1 âm tiết: long, short, tall,…=> trường hợp từ đó hoàn thành bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp đôi phụ âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– với tính từ bao gồm 2 âm tiết chấm dứt bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager sử dụng với most vày là tính từ dài).=> nếu như từ đó xong bằng phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước đây kia.)

Ta thấy “happy” là một tính từ gồm 2 âm tiết nhưng mà khi sử dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh rộng của tính từ ngắn.

+ một trong những tính từ và trạng từ biến hóa đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn và đối chiếu hơn nhất

Long adj (Tính trường đoản cú dài)

Là tính từ có khá nhiều hơn một âm ngày tiết (trừ trường thích hợp 2 âm tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

*

 (Mới + HOT) – Inbox nhận tài liệu đoạt được 800 TOEIC 

Các trường hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng tầm cách) Further (nghĩa rộng lớn ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác) Elder (về cấp độ hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào địa điểm trống dạng đúng của so sánh hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn đáp án đúng

1. I think new york is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Nước australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.


Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Xem thêm: Hãy Hướng Về Phía Mặt Trời Bóng Tối Sẽ Khuất Sau Lưng Bạn, Nlxh: Hãy Hướng Về Phía Mặt Trời

Excercise 3: Viết dạng đối chiếu hơn của các tính từ với trạng trường đoản cú sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

 

2. Hot

 

3. Crazy

 

4. Slowly

 

5. Few

 

6. Little

 

7. Bad

 

8. Good

 

9. Attractive

 

10. Big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn giải đáp đúng nhằm điền vào khu vực trống trong các câu sau.

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ……. Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ……. In the city than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ……. Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English demo was ……. Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought lớn be ……. Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. đời xe yamaha jupiter is ……. Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ……. Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ……. Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ……. Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the test ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ……. Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ……. Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ……. Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ……. Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ……. Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào vị trí trống dạng đối chiếu đúng của từ trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the white one. 6. I’ll try khổng lồ finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. Lớn the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 12 Sgk Hình Học 10 : Bài 2 Trang 12 Sgk Hình Học 10

Đáp án

1. The cleverest2. Longer3. The best4. Cleaner5. More expensive6. More quickly7. More dangerous8. More sweetly9. The most exciting10. The fastest11. The most popular12. The closest 13. Beautifully – most beautifully14. Hotter15. Worse16. Better 17. Big – bigger18. More difficult – the most difficult19. Largest

Chủ điểm ngữ pháp có thể bạn quan liêu tâm

Cấu trúc đối chiếu hơn cũng khá được sử dụng nhiều trong các bài thi giờ đồng hồ anh. Và nếu như khách hàng không nắm vững cách dùng đối chiếu hơn trong giờ đồng hồ anh thì rất có thể sẽ có những nhầm lẫn đáng tiếc ảnh hưởng đến tác dụng làm bài của bạn. Vậy cho nên hãy ôn luyện kĩ càng, cùng để lại đầy đủ comment, thắc mắc mà chúng ta đang gặp mặt phải nhé.