Bài tập nhóm phân tích báo cáo tài chính

     
*

Tôi rất bất thần khi tìm kiếm được 22 bài xích tập kế toán so sánh tài chính này trong nhóm facebook của trường. Điều đặc biệt quan trọng hơn là những bài này không được đăng tải đề xuất mạng. Tôi share với chúng ta hy vọng rất nhiều giúp được bạn văn minh trong học tập tập, thực hành tiến cho tới là công việc.

Bạn đang xem: Bài tập nhóm phân tích báo cáo tài chính

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Câu 1 : BCĐKT trên thời điểm thời điểm cuối năm N của người sử dụng XY có các số liệu sau (Đơn vị: tỷ đ)

Tiền

Tài sản cố định

Đầu bốn tài thiết yếu ngắn hạn

200

500

100

Nợ ngắn hạn

VCSH

Nợ dài hạn

450

600

300

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

???

220


Biết: trong những năm N, doanh nghiệp có Doanh thu: 600 tỷ đ.

Tổng gia tài tại thời điểm đầu năm mới N của chúng ta XY là 1000 tỷ đ.

Yêu cầu: Tính các số liệu sau của công ty: Phải thu ngắn hạn, hệ số thanh toán ngắn hạn, thông số nợ, hiệu suất sử dụng tổng tài sản.

Câu 2 : Ngày 31/12/N, doanh nghiệp Z bao gồm số liệu bên trên Bảng cân đối kế toán như sau (tỷ đồng):

Tài sản

Nguồn vốn

Tiền

?

Vay ngắn hạn

600

Khoản yêu cầu thu ngắn hạn

400

Phải trả người chào bán ngắn hạn

400

Hàng tồn kho

?

Vay lâu năm hạn

500

TSCĐ (GTCL)

?

VCSH

?

Tổng gia tài

?

Nguồn vốn

?


Yêu cầu: Tìm các thông tin không đủ trên BCĐKT. Biết: Tỷ số nợ trên tổng tài sản: 50%; Tỷ số khả năng thanh toán nhanh: 0,5; Tỷ số khả năng thanh toán hiện nay hành: 1,1.

Câu 3 BCĐKT trên thời điểm thời điểm cuối năm N của khách hàng XY có các số liệu sau (Đơn vị: tỷ đ)

Tiền

Tài sản thay định

Trả trước cho những người bán ngắn hạn

180

500

120

Nợ ngắn hạn

VCSH

Nợ dài hạn

450

600

300

Phải thu ngắn hạn khách hàng

Hàng tồn kho

320

???


Biết: trong những năm N, công ty có Doanh thu: 600 tỷ.

Tổng gia sản tại thời điểm đầu xuân năm mới N của doanh nghiệp XY là 1000 tỷ đ.

Yêu cầu: Tính các số liệu sau của công ty: Hàng tồn kho, hệ số giao dịch thanh toán ngắn hạn, thông số nợ, năng suất sử dụng tổng tài sản.

Câu 4 : công ty DHT có các số liệu sau (Đơn vị: tỷ VND)

Tiền

Tài sản ráng định

Doanh thu

LNST

Phải thu NH

100

510

730

120

150

Nợ ngắn hạn

VCSH

Nợ lâu năm hạn

Đầu tứ TC NH

Hàng tồn kho

250

550

200

100

140

1 năm = 365 ngày. Doanh nghiệp không xuất bản cổ phiếu.

Yêu cầu: Tính các số liệu sau: tổng tài sản, gia sản ngắn hạn, phần trăm sinh lời tổng tài sản(ROA), hệ số thanh toán NH, hệ số nợ, kỳ thu tiền bình quân?

Câu 5 Ngày 31/12/N, công ty Z tất cả số liệu trên Bảng bằng phẳng kế toán như sau (tỷ đồng):

Tài sản

Nguồn vốn

Tiền

?

Vay ngắn hạn

?

Khoản cần thu ngắn hạn

400

Phải trả người bán ngắn hạn

400

Hàng tồn kho

?

Vay nhiều năm hạn

500

TSCĐ (GTCL)

?

VCSH

?

Tổng gia tài

3000

Nguồn vốn

?


Yêu cầu: Tìm các thông tin không đủ trên BCĐKT. Biết: Tỷ số nợ: 50%; Tỷ số năng lực thanh toán nhanh: 0,5; Tỷ số năng lực thanh toán hiện tại thời: 1,1.

Xem thêm: Thành Thạo Cách Sử Dụng On In At, Cách Dùng Giới Từ In On At Trong Tiếng Anh

Bài 1 doanh nghiệp Mai Linh tất cả tỷ số thanh toán ngắn hạn là 1.9. để mắt tới một giải pháp độc lập, các hành vi dưới đây tác động như nắm nào mang lại tỷ số thanh toán giao dịch nợ ngắn hạn của công ty?

a. Thu hồi một khoản cần thu ngắn hạn người tiêu dùng bằng tiền nhờ cất hộ ngân hàng

b. Thực hiện tiền khía cạnh tại quỹ để trả bớt các khoản cần trả nhà cung ứng ngắn hạn

c. Vay thời gian ngắn bằng các giấy nợ thời gian ngắn và thực hiện số chi phí thu được để mua nguyên liệu dự trữ

d. Vạc hành cp thường và thực hiện số tiền thu được để trả bớt các khoản đề nghị trả ngắn hạn

Bài 2 bạn quan giáp thấy ROE của một công ty cao rộng trung bình ngành, tuy vậy cả lợi tức đầu tư ròng biên với tỷ số nợ thấp rộng mức vừa phải ngành. Những câu dưới đó là đúng, sai tốt chưa kết luận được?

a. Doanh lợi tổng tài sản (ROA)của công ty phải cao hơn nữa trung bình ngành

b. Vòng xoay tổng gia tài phải cao hơn trung bình ngành

c. Vòng quay tổng gia tài phải thấp hơn trung bình ngành

d. Vòng quay tổng gia sản bằng vừa đủ ngành

e. Doanh lợi tổng gia sản bằng vừa phải ngành

Bài 3 doanh nghiệp T cùng S có chức năng sinh lời (làm nạp năng lượng có lãi), cùng cả hai đều có cùng tổng gia tài (TA), lợi nhuận (S), doanh lợi tổng gia sản (ROA) với lợi nhuận ròng biên (PM). Mặc dù nhiên, doanh nghiệp T có tỷ số nợ cao hơn. Các câu dưới đấy là đúng, sai hay chưa kết luận được?

a. Doanh nghiệp T có ROE cao hơn doanh nghiệp S

b. Doanh nghiệp T có vòng xoay tổng gia tài thấp hơn công ty S

c. Công ty T hữu dụng nhuận chuyển động (EBIT) phải chăng hơn công ty S

d. Doanh nghiệp T có thông số nhân vốn chủ sở hữu thấp hơn công ty S (hệ số nhân VCSH = Tổng gia sản chia VCSH)

e. Công ty T có vòng xoay tài sản cố định (hiệu suất sử dụng gia tài cố định) cao hơn doanh nghiệp S

Bài 4 trong những năm N, công ty Vĩ Đại có ích nhuận sau thuế đạt tới 28 triệu đồng. Yêu cầu: Tính các khoản thu nhập một cổ phần thường (EPS) của công ty, biết: doanh nghiệp không vạc hành cổ phiếu ưu đãi; trong thời gian N, tình trạng số lượng cổ phiếu thường sẽ lưu hành của công ty tình tiết như sau:

Ngày

Số lượng cp thường đang lưu hành

Giải thích

1/1/N

10.000

31/3/N

16.000

Phát hành thêm 6.000 cổ phiếu thường vào trong ngày 31/3/N

31/08/N

14.500

Mua lại 1.500 cổ phiếu thường làm cp quỹ vào trong ngày 31/08/N

Bài 5 công ty Kim Long dự kiến doanh thu năm tới là $300,000 và chi phí hoạt cồn là $270,000. Doanh nghiệp sẽ có tài năng sản là $200,000 và dự án công trình hiện tại sẽ được tài trợ vị 30% Nợ với 70% vốn nhà sở hữu. Lãi suất vay vốn là 10%, tuy vậy tỷ số TIE cần được giữ tối thiểu là 4.0. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%. Chủ tịch tài chính mới của khách hàng muốn coi ROE biến hóa như cầm nào nếu doanh nghiệp tăng tỷ số Nợ lên về tối đa nhưng lại vẫn giữ TIE theo yêu cầu. Trả định rằng doanh thu, chi tiêu hoạt động, tài sản, lãi vay và thuế suất ko đổi. ROE biến hóa bao nhiêu khi cơ cấu tổ chức vốn cầm đổi?


Bài 6

Tìm các thông tin còn thiếu của khách hàng Đại Thành, biết số liệu cuối năm N như sau:

Tỷ số Nợ/tổng gia sản = 40%

Hệ số giao dịch thanh toán nhanh = 0,8

Hiệu suất sử dụng tổng gia sản = 1,5

Vòng quay sản phẩm tồn kho = 6

Kỳ thu tiền bình quân = 18 ngày

Lợi nhuận gộp = 20% lợi nhuận thuần

Giả định:

1năm gồm 360 ngày. Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/N bằng số liệu bình quân năm N

Bảng phẳng phiu kế toán 31/12/N

Tài sản

Nợ với Vốn chủ sở hữu

Tiền mặt = ???

Phải trả ngắn hạn = 25.000

Phải thu thời gian ngắn = ???

Vay thời gian ngắn = ???

Hàng tồn kho = ???

Vay lâu dài = 60.000

TSCĐ = ???

Vốn góp lúc đầu = ???

LN chưa bày bán = 95.000

Tổng gia tài =???

Tổng Nợ với Vốn chủ thiết lập = 370.000

Doanh thu thuần = ???

Giá vốn hàng chào bán = ???

Bài 7 Tại ngày 31/12/N, doanh nghiệp NKD có các số liệu dưới đây (Đơn vị: triệu $)

Tiền

100

Đầu bốn tài thiết yếu ngắn hạn

0

Tài sản dài hạn

283,5

Doanh thu

1.000

Lợi nhuận sau thuế

50

Tỷ số thanh toán giao dịch nhanh

2

Tỷ số giao dịch thanh toán hiện hành

3

Kỳ thu tiền bình quân

40 ngày

ROE

12%


Giả định:

1năm bao gồm 360 ngày. Số liệu bên trên BCĐKT ngày 31/12/N thông qua số liệu bình quân năm N

Hãy tính những số liệu sau của người sử dụng tại ngày 31/12/N: Khoản yêu cầu thu, nợ ngắn hạn, gia tài ngắn hạn, tổng tài sản, ROA, vốn công ty sở hữu, nợ dài hạn.

Bài 8 Trích bảng phẳng phiu kế toán ngày 31/12/N của người sử dụng Danh giờ như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản

1/1/N

31/12/N

Nguồn vốn

1/1/N

31/12/N

A. Gia sản ngắn hạn

800

1000

A. Nợ buộc phải trả

1300

2200

1. Tiền

80

50

1. Nợ ngắn hạn

500

1000

2. đề nghị thu ngắn hạn

70

350

- đề nghị trả tín đồ bán

300

760

3. Sản phẩm tồn kho

550

320

- phải trả bạn lao động

120

190

4. TSNH khác

100

280

- đề xuất trả, yêu cầu nộp khác

80

50

B. Gia tài dài hạn

1200

2000

2. Vay nhiều năm hạn

800

1200

1. Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

1200

2000

B. Vốn công ty sở hữu

700

800

- Nguyên giá

1500

2400

1. Vốn đầu tư của CSH

600

600

- Khấu hao lũy kế

(300)

(400)

2. Lợi nhuận chưa phân phối

100

200

Tổng Tài sản

2000

3000

Tổng mối cung cấp vốn

2000

3000

Yêu cầu: Lập bảng phân tích diễn biến nguồn vốn và tình trạng sử dụng vốn của chúng ta Danh Tiếng trong những năm N.

Bài 9

Lợi nhuận ròng của người tiêu dùng Công Vinh năm gần nhất là $1 tỷ, và doanh nghiệp hiện tất cả 200,000,000 cp đang lưu hành. Công ty muốn đưa ra trả 40% lợi nhuận. Hỏi cổ tức 1 cp mà công ty ra mắt là bao nhiêu?ROE của một công ty lớn là 12% và thông số nợ là 0,4. Hỏi ROA của bạn này là bao nhiêu?Một doanh nghiệp tất cả tổng giá cả lãi vay là 20.000$ một năm, doanh thu trong năm đó là 2 triệu $, thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp là 40%, tỷ suất doanh lợi doanh thu là 6%. Yêu thương cầu: xác định tỷ số tài năng thanh toán lãi vay trong năm của doanh nghiệp.

Bài 10 doanh nghiệp Nam Khánh đang lưu ý phát hành cp mới và áp dụng số chi phí thu được để trả những khoản nợ của công ty. Vấn đề phát hành cp mới không ảnh hưởng gì tới tổng tài sản, lãi suất mà công ty phải trả, EBIT hoặc thuế suất thuế công ty. Các câu dưới đây là đúng, sai giỏi chưa tóm lại được?

a. Roi ròng sẽ bớt b. Tỷ số TIE vẫn giảm

c. ROA sẽ sút d. Thuế buộc phải nộp sẽ tăng

e. Các khoản thu nhập chịu thuế đã giảm


Bài 11 công ty Thiên Nga vừa kiến tạo thêm cp thường bắt đầu và sử dụng số chi phí thu được để thanh toán một vài giấy nợ ngắn hạn. Hành động này không tác động tới tổng gia tài và lợi nhuận hoạt động vui chơi của công ty. Các câu dưới đấy là đúng, sai giỏi chưa kết luận được?

a. Hệ số nhân vốn chủ sở hữu của người tiêu dùng tăng (hệ số nhân VCSH = Tổng tài sản chia VCSH)

b. Tỷ số khả năng sinh lời cơ bạn dạng (= EBIT / Tổng tài sản bình quân) của người tiêu dùng tăng

c. Tỷ số TIE sút xuống

d. Tỷ số Nợ của chúng ta tăng lên

e. Tỷ số tài năng thanh toán thời gian ngắn tăng lên

Bài 12

a) doanh nghiệp Minh Thu bán hàng với điều kiện có thể chấp nhận được khách hàng tải chịu trong tầm 30 ngày. Doanh thu năm ngoái là $450,000, khoản nên thu bình quân là $45,000. Nếu DSO của người tiêu dùng thấp rộng thời hạn tín dụng 30 ngày, thì người tiêu dùng đang trả nợ đúng thời hạn. Ngược lại, nghĩa là quý khách hàng đang trả nợ chậm. Người tiêu dùng trả nợ sớm/muộn bao lâu? Trả lời câu hỏi dựa trên phương trình sau: DSO - thời hạn tín dụng thanh toán = Số ngày sớm/muộn, trả sử một năm có 365 ngày. Nếu quý hiếm dương là quý khách đang giao dịch chậm.

DSO (Days Sales Outstanding) ≡ ACP (Average Collection Period): Kỳ thu chi phí trung bình

b) hiện tại nay, để xác định bình quân độ dài thời gian thu tiền bán sản phẩm của doanh nghiệp kể từ khi xuất giao hàng cho đến khi chiếm được tiền phân phối hàng, fan ta thường được sử dụng chỉ tiêu Kỳ thu tiền vừa phải (được tính theo công thức Kỳ thu tiền vừa đủ = Khoản cần thu bình quân / doanh thu thuần bình quân ngày). Theo bạn, cách làm này đã thực sự hoàn hảo nhất hay chưa? nếu chưa, bạn hãy đề xuất ý kiến nâng cao cách tính để chỉ tiêu trên rất có thể theo sát không dừng lại ở đó với mục tiêu lúc đầu khi bạn ta xuất bản nó.

Bài 13 doanh nghiệp Hạnh Phúc bao gồm bảng bằng phẳng kế toán như sau:

Tiền

$10,000

Khoản nên trả

$30,000

Khoản nên thu

50,000

Nợ thời gian ngắn khác

20,000

Hàng tồn kho

150,000

Nợ nhiều năm hạn

50,000

TSCĐ ròng

90,000

Vốn cổ phần thường

200,000

Tổng TS

$300,000

Tổng Nợ và vốn cổ phần

$300,000

Năm ngoái công ty có $15,000 lợi nhuận ròng bên trên $200,000 doanh thu. Tuy nhiên, chủ tịch tài bao gồm mới tin rằng hàng tồn kho sẽ dư thừa và có thể giảm bớt để làm cho tỷ số kĩ năng thanh toán ngắn hạn xuống bởi mức mức độ vừa phải ngành là 2.5, mà không tác động tới lệch giá và lợi tức đầu tư ròng. Trả định mặt hàng tồn kho được thanh lý với giá bán bằng giá trị ghi sổ, nhằm mục tiêu đạt được tỷ số kỹ năng thanh toán ngắn hạn là 2.5, với số tiền được tạo nên được áp dụng để thâu tóm về cổ phiếu thường, những yếu tố không giống không đổi. ROE biến hóa bao nhiêu?

Bài 14 tiếp sau đây là báo cáo tài bao gồm tóm tắt của bạn CP Orion (đơn vị tính: tỷ VND).

Báo cáo KQKD năm 2010

Tài sản

Nguồn vốn

Doanh thu thuần về buôn bán hàng

???

Tiền

50

Phải trả ngắn hạn

120

Giá vốn mặt hàng bán

1750

Phải thu ngắn hạn

50

Vay ngắn hạn

260

Lợi nhuận gộp về bán hàng

230

Hàng tồn kho

350

Vay dài hạn

120

Doanh thu chuyển động tài chính

123

Tài sản lâu năm hạn

???

Vốn chủ sở hữu

???

Chi tầm giá tài chính (lãi vay)

100

Tổng tài sản

???

Tổng nguồn vốn

1050

Chi phí buôn bán hàng

???

Yêu cầu:

- Điền những thông tin không đủ trên 2 báo cáo.

Chi phí làm chủ doanh nghiệp

32

Lợi nhuận thuần trường đoản cú KD

144

Lợi nhuận khác

-55

Tổng LN kế toán trước thuế

???

Thuế TNDN

???

Lợi nhuận sau thuế TNDN

66,75

Bài 15 Hãy hoàn thành bảng phẳng phiu kế toán và các số liệu về doanh thu, giá chỉ vốn hàng bán và lãi gộp cho doanh nghiệp T&G, thực hiện số liệu sau:

Tỷ số Nợ: 50%

Kỳ thu chi phí bình quân: 40 ngày

Khả năng giao dịch thanh toán nhanh: 1,2

Tỷ số Lãi gộp/Doanh thu: 28%

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản: 2

Vòng quay mặt hàng tồn kho: 4 vòng/năm

Giả định:

1năm tất cả 360 ngày. Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/N thông qua số liệu bình quân năm N

Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N

Tài sản

Nguồn vốn

Tiền

?

Khoản đề xuất trả ngắn hạn

?

Khoản cần thu ngắn hạn

?

Nợ dài hạn

600

Hàng tồn kho

?

Vốn góp ban đầu

?

TSCĐ (GTCL)

?

LNGL

975

Tổng gia tài

3000

Nguồn vốn

?


Bài 16 Năm N, công ty Phát Đạt có những thông tin như sau: hệ số nợ bình quân: 0,6 (Không tất cả nợ nhiều năm hạn). Tỷ số năng lực thanh toán nợ ngắn hạn tại thời khắc cuối năm: 0,8. Tỷ suất doanh lợi doanh thu: 1,25%. Doanh thu thuần: 5400 trđ. ROA = 2,5%. Số dư các khoản buộc phải thu: Đầu năm: 500 trđ; Cuối năm: 688 trđ. Doanh nghiệp vay vốn với kỳ hạn vay trung bình là 6 tháng. ROE vừa phải ngành là 5%. 1 năm có 360 ngày. Hỏi: các tóm lại sau là Đúng, Sai hay không kết luận được?

Công ty không thực hiện vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn.Công ty có chức năng trả nợ đúng hạn.Khả năng sinh lời của các đồng vốn chủ sở hữu của chúng ta là cao hơn so với mức độ vừa phải ngành.Trung bình trong năm, cứ sau chưa đến 30 ngày kể từ thời điểm giao hàng, doanh nghiệp sẽ nhận được tiền hàng.

Bài 17 doanh nghiệp Thơm Ngát có tỷ số thanh toán giao dịch nhanh là 0.9. Chăm chú một giải pháp độc lập, các hành động dưới đây tác động như chũm nào cho tỷ số thanh toán giao dịch nhanh của công ty?

a. Thu hồi một khoản nên thu ngắn hạn quý khách hàng bằng tiền gởi ngân hàng

b. Sử dụng tiền mặt tại quỹ nhằm trả bớt những khoản đề xuất trả nhà cung ứng ngắn hạn

c. Vay ngắn hạn bằng những giấy nợ ngắn hạn và sử dụng số chi phí thu được để mua nguyên liệu dự trữ

d. Phát hành cp thường và sử dụng số chi phí thu được để trả bớt những khoản cần trả ngắn hạn

Bài 18 doanh nghiệp Thanh Vân tài năng sản thời gian ngắn là $5 triệu, $3 triệu nợ ngắn hạn, mức sản phẩm tồn kho lúc đầu là $1 triệu. Kế hoạch của doanh nghiệp là tăng hàng tồn kho, tài trợ bằng nợ thời gian ngắn (giấy nợ yêu cầu trả). Mang sử rằng giá trị của các tài sản ngắn hạn còn lại không cầm cố đổi. Điều khoản vay vốn của người sử dụng yêu ước tỷ số thanh toán ngắn hạn của người sử dụng phải ≥ 1.5. Hỏi lượng mặt hàng tồn kho buổi tối đa có thể mua mà không làm pháp luật trên bị phá vỡ?

Bài 19 Một công ty mới đang cải tiến và phát triển kế hoạch sale của mình. Doanh nghiệp cần lượng tài sản là $600,000, và công ty dự xây đắp ra $435,000 lợi nhuận và $350,000 giá cả hoạt động năm đầu tiên. Doanh nghiệp tương đối chắc chắn về các con số này dựa vào cơ sở những hợp đồng đã ký với người sử dụng và các nhà cung cấp. Công ty rất có thể vay nợ ở mức lãi suất 7.5%, nhưng ngân hàng yêu cầu công ty phải bao gồm TIE về tối thiểu là 4.0, cùng nếu TIE của công ty giảm xuống bên dưới mức bank yêu cầu ngân hàng sẽ đòi lại những khoản cho vay vốn và công ty sẽ phá sản. Hỏi tỷ số Nợ lớn nhất mà công ty hoàn toàn có thể sử dụng là bao nhiêu?


Bài 20 a. Tính VCSH của dn có hệ số Nợ/tổng TS là 30% với Tổng NV bởi 100 tỷ VND

b. Một doanh nghiệp lớn có công suất sử dụng tổng tài sản bằng 1,2 lần cùng ROA bằng 40% thì hệ số Doanh lợi lệch giá (hay doanh lợi tiêu hao sản phẩm) bằng bao nhiêu?

c. Áp dụng quy mô DUPONT để tính ROE của doanh nghiệp A biết thông số doanh lợi lệch giá bằng 30%, năng suất sử dụng tổng TS là 1,4 lần với tỷ trọng VCSH trong tổng ngân sách 70%.

Xem thêm: Chính Sách Khai Thác Thuộc Địa Của Thực Dân Pháp Và Những Chuyển Biến Về Kinh Tế Xã Hội Ở Việt Nam

Bài 21 Hãy xong các report tài chính của doanh nghiệp cổ phần hương Giang, cho thấy thêm các thông tin sau: (Đơn vị: triệu đồng)

Báo cáo tác dụng kinh doanh năm 200X

1. Doanh thu

8000

2. Giá vốn hàng bán

67,5% Doanh thu

3. Lãi gộp

?

4. đưa ra phí bán sản phẩm và quản ngại lý

?

5. Giá thành trả lãi (lãi vay)

400

6. Lợi nhuận trước thuế

?

7. Thuế TNDN (28%)

?

8. Lợi nhuận sau thuế

?


Tài sản

Nguồn vốn

I. Tài sản ngắn hạn

?

I. Nợ phải trả

?

1. Tiền

500

1. Nợ ngắn hạn

?

2. Khoản đề nghị thu

?

- buộc phải trả người chào bán

400

3. Hàng tồn kho

?

- bắt buộc nộp

?

II. Gia tài dài hạn

?

- Vay ngắn hạn NH

200

1. TSCĐ (GTCL)

?

2. Nợ nhiều năm hạn

?

II. Vốn chủ tải

?

1. Vốn góp ban đầu

3000

2. LN chưa phân phối

750

Tổng gia sản

?

Tổng nguồn ngân sách

?

Cho biết thêm những số liệu sau:

1. Tỷ số kỹ năng thanh toán ngắn hạn: 3 lần 2. Kỳ thu tiền bình quân: 42 ngày

3. Doanh lợi doanh thu: 7% 4. Tỷ số Nợ/VCSH: 1 lần

5. Năm tất cả 365 ngày 6. Vòng quay hàng tồn kho 3 vòng/năm

Bài 22 Trích bảng bằng vận kế toán ngày 31/12/N của người tiêu dùng Tỏa sáng sủa như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản

1/1/N

31/12/N

Nguồn vốn

1/1/N

31/12/N

A. Gia sản ngắn hạn

1900

1720

A. Nợ buộc phải trả

3100

3450

1. Tiền

100

120

1. Nợ ngắn hạn

2900

3150

2. Buộc phải thu ngắn hạn

500

550

- vay ngắn hạn

2000

2300

3. Mặt hàng tồn kho

1200

1000

- đề xuất trả người bán

700

750

4. TSNH khác

100

50

- phải nộp NSNN

200

100

B. Gia tài dài hạn

6700

7700

2. Vay lâu năm hạn

200

300

1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

6500

7500

B. Vốn chủ sở hữu

5500

5970

- Nguyên giá

10000

11500

1. Vốn đầu tư của CSH

4500

4900

- Khấu hao lũy kế

(3500)

4000

2. Thặng dư vốn cổ phần

500

520

2. Đầu tứ tài chính dài hạn

200

200

3. Lợi nhuận không phân phối

500

550

Tổng Tài sản

8600

9420

Tổng mối cung cấp vốn

8600

9420

Yêu cầu: Lập bảng phân tích tình tiết nguồn vốn và thực trạng sử dụng vốn của người sử dụng Danh Tiếng những năm N.

Nếu bạn nào suy xét lời giải của các bài tập trên xin vui lòng phản hồi để lại email bên dưới chúng tôi share qua thư điện tử nhé