Bài tập hóa 10 trang 14

     

Giải bài bác tập trang 13, 14 bài xích 2: hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố chất hóa học - Đồng vị Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10. Câu 1: nhân tố hoá học là gần như nguyên tử tất cả cùng...

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 14


Bài 1 trang 13 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố hoá học là hầu hết nguyên tử gồm cùng

A. Số khối. C. Sô" proton.

B. Số nơtron. D. Số nơtron với số proton.

Chọn C.

Bài 2 trang 13 sgk hoá học 10

 Kí hiệu nguyên tử biểu lộ đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hoá học vì nó mang lại biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A cùng số hiệu nguyên tử z.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 14 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố cacbon tất cả hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% với
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối vừa đủ của cacbon là :

a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Xem thêm: Cơ Chế Chung Của Ứng Động Sinh Trưởng Là Gif? Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Bài 24: Ứng Động Sinh Học

Bài 4 trang 14 sgk hoá học 10

Hãy khẳng định diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của những nguyên tử thuộc các nhân tố sau:

( _3^7 extrmLi); ( _9^19 extrmF); ( _12^24 extrmMg); ( _20^40 extrmCa).

Lời giải:

*

Bài 5 trang 14 sgk hoá học 10

Đồng tất cả hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của từng đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là yếu tố % của đồng vị 65Cu. Ta tất cả :

( frac65x+63(100-x)100) = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy thành phần 63Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 sgk hoá học 10

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi tất cả bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ gồm đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho cân nặng riêng của nước là một trong những g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị ( _1^2 extrmH) là a:

( frac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8; %( _1^2 extrmH) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

( M_H_2O) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> trọng lượng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H có trong 1ml H20

( frac1.6.10^23.218,016) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: ( frac666.10^20.0,8100) = 5,325.1020 nguyên tử.

Bài 7 trang 14 sgk hoá học 10

Oxi tự nhiên và thoải mái là một hỗn hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi nhiều loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ mỗi đồng vị O trong các thành phần hỗn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O 

Khi tất cả một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39) = 2558 nguyên tử.

18O là: (204 over 29) = 5 nguyên tử.

Xem thêm: Sự Biểu Hiện Triệu Chứng Của Cây Thiếu Nitơ Là A, Sự Biểu Hiện Triệu Chứng Thiếu Nitơ Của Cây Là

Bài 8 trang 14 sgk hoá học tập 10

Agon bóc ra từ không khí là lếu hợp cha đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.