Bài 3 Tính Chất Hóa Học Của Axit

     

Giải bài 1 trang 14 SGK Hóa 9

Bài 1:Từ Mg, MgO, Mg(OH)2và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình phản ứng hóa học điều chế magie sunfat.

Bạn đang xem: Bài 3 tính chất hóa học của axit

Lời giải:

Phương trình hóa học:

Mg + H2SO4(loãng)→ MgSO4+ H2

MgO + H2SO4→ MgSO4+ H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Giải bài 2 trang 14 SGK Hóa 9

Bài 2:Có những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

a)Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b)Dung dịch có màu xanh lam.

c)Dung dịch có màu vàng nâu.

d)Dung dịch không có màu.

Viết các phương trình phản ứng.

Lời giải:

a)Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2.

Mg + 2HCl → MgCl2+ H2↑

b)Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch CuCl2.

CuO + 2HCl → CuCl2+ H2O

c)Dung dịch có màu vàng nâu là dung dịch FeCl3.

Fe(OH)3+ 3HCl → FeCl3+ 3H2O

Hoặc Fe2O3+ 6HCl → 2FeCl3+ 3H2O

d)Dung dịch không màu là các dung dịch MgCl2, AlCl3.

Al2O3+ 6HCl → 2AlCl3+ 3H2O

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

Giải bài 3 trang 14 SGK Hóa 9

Bài 3:Hãy viết các phương trình phản ứng trong mỗi trường hợp sau:

a)Magie oxit và axit nitric.

b)Đồng (II) oxit và axit clohiđric.

c)Nhôm oxit và axit sunfuric.

d) Sắt và axit clohiđric.

e)Kẽm và axit sunfuric loãng.

Lời giải:

Phương trình hóa học của các phản ứng:

a)MgO + 2HNO3→ Mg(NO3)2+ H2O

b)CuO + 2HCl → CuCl2+ H2O

c)Al2O3+ 3H2SO4→ Al2(SO4)3+ 3H2O

d)Fe + 2HCl → FeCl2+ H2↑

e) Zn + H2SO4(loãng) → ZnSO4 + H2 ↑ .

Giải bài 4 trang 14 SGK Hóa 9

Bài 4:Có 10g hỗn hợp bột các kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo:

a)Phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

b)Phương pháp vật lí.

(Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCl và axit H2SO4loãng).

Lời giải:

a) Phương pháp hóa học:

– Ngâm hỗn hợp Cu và Fe trong dung dịch HCl dư.

– Phản ứng xong, lọc lấy chất rắn, rửa nhiều lần trên giấy lọc.

– Làm khô chất rắn, thu được bột Cu.

– Cân, giả sử ta cân được 7,2g. Từ đó suy ra trong hỗn hợp có 7,2g Cu và 10-7,2= 2,8g Fe

⇒ % Cu = (7,2/10).100% = 72% và % Fe = 100% – 72% = 28%

PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2+ H2↑

Cu + HCl → không phản ứng.

b) Phương pháp vật lí:

Dùng thanh nam châm, sau khi đã bọc đầu nam châm bằng mảnh nilon mỏng và nhỏ. Chà nhiều lần trên hỗn hợp bột ta cũng thu được 2,8g bột Fe.

Xem thêm: Mạch Chỉnh Lưu Cầu 4 Diode, Sơ Đồ Mạch, Nguyên Lý Và Các Loại Chỉnh Lưu Cầu

Hóa học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit

I. Tính chất hóa học của axit

1. Axit làm đổi màu chất chỉ thị màu

– Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

Ví dụ:

*

– Trong hóa học, quỳ tím là chất chỉ thị màu để nhận biết dung dịch axit.

2. Axit tác dụng với kim loại

– Dung dịch axit tác dụng được với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro.

Ví dụ:

3H2SO4(dd loãng)+ 2Al → Al2(SO4)3+ 3H2(↑)

2HCl + Fe → FeCl2+ H2(↑)

– Các kim loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt …không tác dụng với HCl, H2SO4loãng.

Chú ý:Axit HNO3và H2SO4đặc tác dụng được với nhiều kim loại nhưng không giải phóng khí hiđro.

3. Axit tác dụng với bazơ:Axit + bazơ → muối + H2O

Ví dụ:

H2SO4+ Cu(OH)2→ CuSO4+ 2H2O

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Phản ứng của axit với bazơ được gọi làphản ứng trung hòa.

4. Axit tác dụng với oxit bazơ:Axit + oxit bazơ → muối + H2O

Ví dụ:

6HCl + Fe2O3→ FeCl3+ 3H2O

H2SO4+ MgO → MgSO4+ H2O

Ngoài ra, axit còn tác dụng với muối.

Ví dụ:

MgCO3+ 2HCl → MgCl2+ CO2↑ + H2O

Na2SO3+ 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

II. Axit mạnh và axit yếu

Dựa vào tính chất hóa học, axit được phân làm 2 loại:

+ Axit mạnh như HCl, H2SO4, HNO3,…

+ Axit yếu như H2S, H2CO3,…

Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 3 (có đáp án): Tính chất hóa học của axit

Câu 1:Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là

 A. Mg

 B. CaCO3

 C. MgCO3

 D. Na2SO3

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Mg + 2HCl → MgCl2+ H2↑

Khí H2nhẹ hơn không khí.

Câu 2:Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4loãng là:

 A. Fe, Cu, Mg.

 B. Zn, Fe, Cu.

 C. Zn, Fe, Al.

 D. Fe, Zn, Ag

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Cu, Ag không phản ứng với H2SO4loãng → đáp án C thỏa mãn.

Câu 3:Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là

 A. CO2, SO2, CuO.

 B. SO2, Na2O, CaO.

 C. CuO, Na2O, CaO.

 D. CaO, SO2, CuO.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Oxit bazơ + axit → muối + nước

CuO, Na2O, CaO là oxit bazơ (thỏa mãn).

Câu 4:Chất phản ứng được với dung dịch HCl tạo ra một chất khí có mùi hắc, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong:

 A. Zn

 B. Na2SO3

 C. FeS

 D. Na2CO3

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Na2SO3+ 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

SO2 là khí có mùi hắc, nặng hơn không khí

*

SO2làm đục nước vôi trong theo phản ứng:

SO2+ Ca(OH)2→ CaSO3↓ + H2O

Câu 5:MgCO3tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

 A. Chất khí cháy được trong không khí

 B. Chất khí làm vẫn đục nước vôi trong.

 C. Chất khí duy trì sự cháy và sự sống.

 D. Chất khí không tan trong nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

MgCO3+ 2HCl → MgCl2+ CO2↑ + H2O

CO2là khí không cháy, không duy trì sự cháy, sư sống.

Khí CO2tan ít trong nước và làm đục nước vôi trong theo phản ứng:

CO2+ Ca(OH)2→ CaCO3↓ + H2O

Câu 6:Cho phản ứng: BaCO3+ 2X → H2O + Y + CO2

X và Y lần lượt là:

 A. H2SO4và BaSO4

 B. HCl và BaCl2

 C. H3PO4và Ba3(PO4)2

 D. H2SO4 và BaCl2

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

BaCO3+ 2HCl → BaCl2+ CO2+ H2O

Câu 7:Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric loãng. Thể tích khí Hiđro thu được ở đktc là:

 A. 44,8 lít

 B. 4,48 lít

 C. 2,24 lít

 D. 22,4 lít

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

nMg = 4,8 : 24 = 0,2 mol

*

→ Vkhí= 0,2.22,4 = 4,48 lít.

Câu 8:Cho 21 gam MgCO3tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M.

Xem thêm: Cách Làm Cho Quần Bò Không Bị Phai Màu Phai Làm Sao, Cách Giặt Quần Jeans Mới Mua Không Bị Phai Màu

Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

 A. 2,5 lít

 B. 0,25 lít

 C. 3,5 lít

 D. 1,5 lít

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

*

Câu 9:Cho 0,2 mol Canxi oxit tác dụng với 500ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối thu được là:

 A. 2,22 g

 B. 22,2 g

 C. 23,2 g

 D. 22,3 g

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

nHCl = 0,5.1 = 0,5 mol

*
*

Theo PTHH có số mol muối = số mol CaO = 0,2 mol

→ mmuối = 0,2. (40 + 71) = 22,2 gam.

Câu 10:Hòa tan hết 4,6 gam Na vào H2O được dung dịch X. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để phản ứng hết với dung dịch X là: