Amoniac làm quỳ tím chuyển màu gì

     

Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3, CrCl3. Số chất trong dãy tính năng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 tạo ra thành kết tủa là:
Bạn đang xem: Amoniac làm quỳ tím chuyển màu gì

Cho dung dịch các chất: Ca(HCO3)2, NaOH, (NH4)2CO3, KHSO4, BaCl2. Số phản ứng xảy ra khi trộn dung dịch những chất cùng nhau từng song một là
Xem thêm: Top 12 Bài Cảm Nghĩ Về Thầy Cô Giáo Nhân Ngày 20 11 Hay Nhất

Có các dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Chỉ sử dụng hóa hóa học nào sau đây hoàn toàn có thể nhận biết được những dung dịch trên?
Xem thêm: Tây Và Trung Âu Có Mấy Khu Vực Địa Hình, Khu Vực Tây Và Trung Âu

*

mang đến em xin hỏi mấy câu ạ:1. Cho CO2 công dụng với dung dịch NaOH (tỉ lệ mol 1:2), nhúng quỳ tím vào dd sau bội phản ứng thấy quỳ tímA. Hóa xanhB. Hóa đỏC. Không đổi màuD. Không xác định 2. Cho sơ trang bị phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3. X cùng Y có thể làA. NaOH và NaClO.B. Na2CO3 và NaClO.C. NaClO3 cùng Na2CO3.D. NaOH cùng Na2CO3.Câu 3. Khi nhiệt phân trọn vẹn từng muối bột X, Y thì đều tạo nên số mol khí nhỏ tuổi hơn số mol muối hạt tương ứng. Đốt một lượng bé dại tinh thể Y trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa tất cả màu vàng. Hai muối X, Y lần lượt là: A. CaCO3, NaNO3.B. KMnO4, NaNO3.C. Cu(NO3)2, NaNO3.D. NaNO3, KNO3. Câu 4. Vào các tóm lại sau, kết luận nào sai? tự Li mang đến Cs : A. Tích điện ion hóa đầu tiên giảm dần, ánh nắng mặt trời nóng tung và nhiệt độ sôi bớt dần. B. Khối lượng riêng (g/cm3) tăng dần. C. độ cứng tăng dần. D. Nửa đường kính nguyên tử tăng dần.5. Các phát biểu sau về sắt kẽm kim loại IIA :1. Kim loại IIA gồm tính khử dũng mạnh nhất2. Đều gồm độ cứng và ánh sáng nóng tan thấp.3. Nửa đường kính nguyên tử lớn hơn so IA cùng chu kì4. Năng lượng ion hóa thấp (nhưng cao hơn nữa so IA thuộc chu kì).5. Số e bên cạnh cùng ít, 1 hay 2 e các phát biểu ko đúng:A. 1, 3, 5B. 1, 4, 5C. 2, 3, 4D. 1, 2, 5.6. Các kim các loại Ca, Sr, cha được call là sắt kẽm kim loại kiềm thổ vị :A. Bọn chúng điều tác dụng với CO2 trong không khí.B. Bọn chúng điều công dụng với nước ở nhiệt độ cao.C. Chúng điều tính năng với nước ở nhiệt độ thường.D. Bọn chúng điều có cấu hình e quanh đó cùng ns2.7. Sự tạo nên thành thạch nhủ trong hang động là do phản ứng :A. Ca(HCO3)2 CaCO3 +CO2 + H2OB. CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaClC. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2D. CaCO3 CaO + CO2 8. Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy chức năng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 tạo thành thành kết tủa làA. 5. B. 4. C. 1. D. 3.9. Ba chất rắn CaO, CaCO3, Ca(OH)2 có đặc điểm chung làA. Đều thuận lợi tan vào nướcB. Đều tính năng dễ dàng với CO2.C. Đều tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4D. Đều tan hoàn toàn trong hỗn hợp HCl.10. Mang đến sơ thiết bị phản ứng:Mg(OH)2 → X → MgCO3 → Y→ Z → Mg. X, Y, Z thứu tự phù hợp:A. Mg(NO3)2, MgCl2, MgSO4B. MgO, MgCl2, MgSO4.C. MgSO4, MgO, MgCl2D. MgBr2, MgCl2, Mg(NO3)2.Câu 59. đến sơ thứ phản ứng:Ca → X→ Ca(OH)2 →Y→CaCO3 → Z → CaX, Y, Z lần lượt là:A. Ca(NO3)2, CaCl2, Ca(OH)2B. CaO, CaCl2, CaSO4C. CaSO4, Ca(NO3)2, CaCl2D. CaO, Ca(HCO3)2, CaCl2Câu 62. Cho bố vào lần lượt các dung dịch: NH4Cl (1), Na2CO3 (2), K2SO4 (3), AlCl3 (4), Mg(NO3)2 (5), KOH (6) vẫn thấy hiện tượng kết tủa ở:A. 2, 3, 5B. 2, 3, 4C. 2, 3, 4, 5D. 3, 4, 5.Câu 63. đến HCl vào lần lượt những chất, hỗn hợp sau: BaO (1), CaCO3 (2), Ca(HCO3)2 (3), CaSO4 (4), Mg(OH)2 (5), Ca (6). Có khí bay ra ở những trường hợp:A. 2, 3, 4B. 2, 3, 5C. 1, 2, 6D. 2, 3, 6.Câu 64. Dung dịch Ba(OH)2 dư tổng hợp hết hỗn hợp rắn:A. Na, K, CaB. Zn, Al, FeC. Al, K, FeD. Ba, Li, CuCâu 65. Dẫn thong thả khí CO2 mang lại dư vào hỗn hợp Ca(OH)2. Hiện tượng kỳ lạ quan sát được:A. Có kết tủaB. Gồm kết tủa rồi tan, sau đó lại xuất hiện thêm kết tủa.C. Bao gồm kết tủa tiếp nối kết tủa tan.D. Phải rất lâu mới có kết tủa, kết tủa ko tan.Câu 66. Cho sơ vật điều chế kim loại Ba sau: BaO → X → Y → Ba. X, Y phù hợp lần lượt những chất:A. BaCl2, BaSO4B. Ba(OH)2, BaCl2 C. Ba(NO3)2, BaCl2D. BaSO4, BaCl2.Câu 67. Điện phân dung dịch sẽ không điều chế được những kim loạiA. Mg, Ca, FeB. Ba, Mg, ZnC. Ca, Ba, MgD. Mg, Be, Cu.Câu 68. Thuốc thử phân biệt những kim loại riêng lẻ Al, Ba, sắt làA. Dd NaOHB. Dd HClC. H2OD. Dd HNO3 đặcCâu 69. Để làm mất độ cứng tạm thời của nước rất có thể dùng;A. Ca(OH)2, HCl B. Na2CO3, NaHCO3 C. Ca(OH)2, Na2CO3D. KOH, KCl.Câu 70. Một một số loại nước chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3- với 0,02 mol Cl-. Đun nước bên trên hồi lâu thu đượcA. Nước cứng trợ thì thờiB. Nước mềm.C. Nước cứng vĩnh cửuD. Nước cứng toàn phân Em xin cảm ơn những ạ